***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน ซีอาน-เจิ้งโจว-ไคฟง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง 6วัน 5คืน บิน CZ

  ราคา : 41900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เที่ยวครบ ศาลไคเฟิง วัดเส้าหลิน สุสานกวนอู กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี ศาลามังกร เจดีย์เหล็ก รวมรถไฟความเร็วสูง ลั่วหยาง-ซีอาน กรุ๊ปเดียวเท่านั้น !!!!!!

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน ซีอาน-เจิ้งโจว-ไคฟง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง 6วัน 5คืน

  โดยสายการบิน ไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์

  กำหนดวันเดินทาง 11 ? 16 เมษายน 2557

  ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60หยวน

  หมายเหตุ* รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * อาจมีการสลับเส้นทางเที่ยวเป็นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว


  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ตลาด 27

  06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซา

  เธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

  08.40 น. ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 362

  หมายเหตุแวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่กวางเจา ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อเครื่องลำเดิมเดินทางสู่เจิ้งโจว (กระเป๋าเช็คตรงไปเจิ้งโจว)

  14.30 น. เดินทางถึงนครเจิ้งโจวเมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน

  {ส่งท่านที่จัตุรัส 27 อิสระช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  พักที่ GUANGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่สอง เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่เมืองไคเฟิง (1 ชั่วโมง 30 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน

  {นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร

  {นำชม ศาลามังกร (หลงถิง)ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง (กรุ๊ปที่มาไคเฟิงในระหว่างวันที่ 18 ต.ค.-18 พ.ย. จะได้ชมเทศกาลดอกเบญจมาศซึ่งจัดที่ศาลามังกรหลงถิง)

  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  {นำชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า)ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น {แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอั่งจ้อ (พุทราแดง) สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเหอหนาน แล้วเดินทางสู่เมืองซินหมี่

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  พักที่CHEREED HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่สาม ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน

  06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  { เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เข้าชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า ?พระโพธิธรรม? ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม ?กังฟู? นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน { นำท่านแวะเลือกซื้อหยก หรือเผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน

  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (1.30 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี ?บูเซ็คเทียน?โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า ?นครเสินตู?มีความหมายว่า ?เทพนคร?

  {นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  หมายเหตุคืนนี้จะส่งกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถไฟเพื่อไปรอคณะที่ซีอาน ส่วนเสื้อผ้าสำหรับใช้ในวันรุ่งขึ้น 1 ชุด+เสื้อผ้าของใช้คืนนี้ ให้จัดใส่กระเป๋าใบเล็กๆ เพื่อถือขึ้นรถไฟเองในวันพรุ่งนี้

  พักที่PEONY HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่สี่ ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณ-อาหารเกี้ยว-โชว์ราชวงศ์ถัง

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่าน { ชม สุสานกวนอู (สุสานขุนพลกวนอู) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝั่งศรีษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ตามเรื่องสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกียจแค้นกัน ซุนกวนได้ได้นำศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศรีษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่ากวนหลิน แล้วนำท่านชม หลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสมัยนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีรถไฟ

  หมายเหตุขณะนี้ทางด่วนลั่วหยาง-ซีอาน มีการปิดพื้นผิวการจราจรบางส่วนเพื่อปรับปรุงทางด่วน รถติดมากใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ 6-12 ชั่วโมง จึงเปลี่ยนการเดินทางมาใช้รถไฟความเร็วสูงแทน

  {โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวจ) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G 2015 (10.05-12.05 น. - หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน)นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม ?นครฉางอาน? เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน

  บ่าย รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  { นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ?ต้าเยี่ยนถ่า?เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดจฮ่องเต้ ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด

  {จากนั้นชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน

  { นำ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

  พักที่ GRAND SOLUXE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่ห้า ซีอาน-สุสานทหารหุ่น-พิพิธภัณฑ์ส่านซี

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  {นำท่านเดินทางสู่ตำบล ?หลินถ่ง?ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก{แวะซื้อ ?บัวหิมะ?ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่คุณรู้จักดี

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  ชมเมืองซีอาน ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ซิง

  {(ของดีที่ไม่ควรพลาดชม) นำชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง-ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง

  โปรดทราบพิพิธภัณฑ์ฯ ปิดในทุกวันจันทร์ และการเข้าชมต้องมีการจองเวลา ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน หากมีเหตุขัดข้องจัดวันและจองเวลาเข้าชมไม่ได้ อาจต้องมีการสลับปรับรายการ และ/หรือ หากพิพิธภัณฑ์ฯปิดหลายวันในกรณีพิเศษ หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้คณะไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ ผู้เดินทางรับทราบว่าจะไม่มีการคืนค่าบริการ เพราะพิพิธภัณฑ์ส่านซีไม่เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชม { แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOPคุณภาพดี

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  พักที่ GRAND SOLUXE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่หก ซีอาน-สุเหร่าใหญ่-ตลาดอิสลาม-สุวรรณภูมิ

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  { ชม สุเหร่าใหญ่ ของชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน สร้างขึ้นด้วยไม้อายุนับพันปีลักษณะการก่อสร้างมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะจีนและมุสลิมที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว

  { จากนั้นให้ท่านมีเวลาอิสระอีกเล็กน้อยที่ตลาดอิสลาม เดินดูย่านการค้าอิสลามกลางใจเมือง เลือกซื้อของที่ระลึก ชิมขนม และอาหารพื้นเมือง ฯลฯ

  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่สนามบิน

  15.40 น. เดินทางกลับกวางเจา โดย CZ 3204 / 18.05 น. ถึงสนามบินกวางเจา เปลี่ยนเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิ

  19.40 น. เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361(อาหารค่ำรับประทานบนเครื่อง)

  21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  **********************

  อัตราค่าบริการ ท่านละ 41,900บาท/ ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท

  ****ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก****

  อัตรานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-กวางเจา-เจิ้งโจว//ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

  2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่

  3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

  4. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ

  5. ค่าวีซ่าจีนปกติ

  6. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  7. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)

  ค่าบริการไม่รวม

  ? ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ

  ? ค่าทิปคนขับรถอัตราวันละ10 หยวน/ คน/ วัน

  ? ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ10 หยวน/ คน/ วัน

  ? ค่าทำหนังสือเดินทาง/ ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ ค่าวีซ่าด่วน

  ? ค่าภาษี7 % และ ภาษี3%

  หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย/บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

  สำรองที่นั่ง 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10, 000บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

  2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

  ค่าวีซ่าด่วน วีซ่าด่วน1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท / ยื่นวีซ่าด่วน2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ800 บาท

  สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

  1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4. ใช้รูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ ใช้รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

  เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ?หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 วันขึ้นไป- เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย50 % ของราคาทัวร์/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง1-6 วัน- เก็บค่าบริการทั้งหมด100 %

  ความรับผิดชอบ

  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

  ?ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

  ?การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102