***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 6 วัน 5คืน บิน TG

  ราคา : 35900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : คุนหมิง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-อุทยานป่าหิน-ต้าหลี่-เจดีย์ 3 องค์- เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว

   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 6 วัน 5คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง 11?16// 12?17 เมษายน 57 (สงกรานต์)


  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่

  08.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  10.50 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

  14.05น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ให้ท่านชมวิวระหว่างสองข้างทาง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ASIA STAR HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สองของการเดินทาง ต้าหลี่- เจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

  เมนู...อาหารไทย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้น ๆ จากนั้นนำท่านสู่สระน้ำมังกรดำ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู...อาหารไทย)

  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ต้าเอี้ยนเจิ้น หรือตลาดสี่เหลี่ยม หรือ เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ Unesco

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมLIYUANG HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-บัวหิมะ-

  เดินทางกลับต้าหลี่

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา ลัดเลาะผ่านป่าสนพันปีสู่ที่ราบสูงหยินซันผิง แปลว่า ที่ราบดงฉำฉา เป็นสถานที่สำคัญของชาวนาซีและธิเบต จุดนี้จะโล่งกว้างมองเห็นภาพภูเขาหิมะมังกรหยกกับทิวฉำฉาสวยงามจับใจ จากนั้นนำท่านชม โชว์จางอวี้โหมว ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเผ่านาซีบนเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่พร้อมกับชมวิวฉากด้านหลังเป็นบรรยากาศของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามยากเกินจะบรรยาย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ระหว่างทางนำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ASIA STAR HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ของการเดินทาง ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-ผ้าไหม-เมืองโบราณกวนตู้ พิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ได้ชื่อว่าเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง เนื่องจากเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของคุนหมิงและมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ถนนหยวนทงเจียง มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ และมีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ มีศาลเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่นโบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนใน คุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิง ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ENJOYING HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง คุนหมิง-อุทยานป่าหิน-คุนหมิง-หยกแท้ พิเศษ...สุกี้เห็ด

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานป่าหิน ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงาม

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่ จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับคุนหมิง แล้วนำท่านชมหยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( พิเศษ ... สุกี้เห็ด )

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่หกของการเดินทาง คุนหมิง-ชิมชาผูเอ่อร์-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่าน ชิมชาผูเอ่อร์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิง และชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาคืนชีพ ชาซูสีไทเฮา พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากจากนั้นให้ท่านมีเวลาช้อปปื้งเลือกซื้อสินค้า อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊อปปี้ เครื่องหนังราคาถูก และของที่ระลึกมากมาย อย่างจุใจ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง

  15.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

  18.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

  [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม,ใบชาซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง 11?16// 12?17 เมษายน 57 (สงกรานต์)

  อัตราค่าบริการ

  Lovely Dali-Lijiang 6 Days

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั่ว

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  35,900

  22,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  33,900

  21,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

  31,900

  20,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

  29,900

  19,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  5,900

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 ม.ค.57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

  สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

  ?ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ?ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ?ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ?ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ?ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10

  หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  ?ไม่แจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

  ? แจ้งล่วงหน้า 14 ? 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 7 ? 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 3 ? 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  ? ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  ? เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102