***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟ) 6 วัน 5 คืน บิน TG

  ราคา : 43900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เยือนแดนมังกรปักกิ่งกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เซี่ยงไฮ้ มหานครชื่อดัง เมืองท่าเศรษฐกิจ เมืองแห่งแสงสี

   

  ทัวร์จีน ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟ) 6 วัน 5 คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง 11 ? 16 เมษายน 57 (สงกรานต์)

  วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 57 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กายกรรมปักกิ่ง

  07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  10.10 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  15.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง ใจกลาง กรุงปักกิ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชมการแสดง กายกรรมปักกิ่ง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไทเลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมา

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 57 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ศูนย์วิจัยการแพทย์-

  หอฟ้าเทียนถาน ? ถนนวัฒธรรมเฉียนเหมิน

  พิเศษ!!! ลิ้มรส...เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาส วันสำคัญต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แล้วนำท่านสู่พระราชวังต้องห้าม ?พระราชวังกู้กง?มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITYสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิ์หยงเล่อ มีตำหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง ซึ่งเป็นที่ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง อันทรงคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์และการเมือง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่กราบไหว้ฟ้าและเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกับแท่นบูชากำแพงนำเสียงและก้อนหินสามเสียง นำท่านเข้าชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน หอประตูเฉียนเหมิน Qianmen ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นประตูหน้าของกำแพงเมืองชั้นในกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม ถัดลงมาทางด้านทิศใต้ห่างกันเพียงแค่ข้ามถนน จะมีถนนสายหนึ่งที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ชื่อว่า ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน (ต้าเจี้ย) Qianmen Dajie

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมให้ท่าน ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง + พร้อมไวน์แดง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 57 กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-หยกแท้-พระราชวังฤดูร้อน-

  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค-ตลาดรัสเซีย

  พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (จียงกวน) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ของประเทศจีนมีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เนื่องจากเผ่าซงหนู (อารยชน) ได้รุกรานเข้ามาในเมืองจีน จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ จึงได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้น 12,700 ลี้ หรือ ประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้น การปกครองตลอด ไปจนถึงทะเล ทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปจะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจ สง่างาม ว่ากันว่าอาจใช้วัสดุที่ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่เพิ่มที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบ นำท่านชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชมหยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด)

  บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ ?อี้เหอหยวน?ของพระนางซูสีไทเฮาที่ประทับและที่ว่าราชการหลังม่านของพระนางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ แล้วนำท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง( 20.00 น. ) จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่งเป็นอัฒจรรย์ ลักษณะคล้าย ?รังนก?มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้มเพดานและพนังอาคารทำด้วยวัสดุโปร่งใส มีลักษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง และชมสระว่ายน้ำ สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีรูปลักษณ์คล้าย ?ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่?เป็นโครงสร้างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินเครื่องเพื่อกรองน้ำเสียของสระว่ายน้ำ และกำแพงอาคารเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่างๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 57 ปักกิ่ง-หังโจว(โดยรถไฟความเร็วสูง)-ทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-

  เมืองจำลองซ่ง+โชว์ พิเศษ...ไก่เศรษฐี และ ขาหมูตงโพ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง

  นำท่านเดินทาง จาก ปักกิ่ง ไปยัง หังโจว (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ?สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง เพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 แห่งใต้หล้า ของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝาก จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ เขตจัตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่าง ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร*** อาหารพิเศษ ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันอังคารที่ 15 เมษายน 57 หังโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ไข่มุกน้ำจืด-หอทีวี-หาดไว่ทาน-

  ถนนนานกิง พิเศษ...ขาหมูโจวจวง/ เสี่ยวหลงเปา

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโจวจวง พาท่านชมวิวสองข้างทางระหว่างเดินทาง นำท่านนั่ง เรือโบราณโจงจวง ล่องเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ?เวนิสแห่งประเทศจีน?และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ขาหมูโจวจวง

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของขวัญ หลังจากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Towerซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน เดินทางสู่ เขตไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***เมนูเสี่ยวหลงเปา

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนนานกิง ถนนคนเดินซึ่งเป็นย่านการค้าสมัยยุคทศวรรษ สมัย 1910 ? 1940ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประเภทสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบยี่ห้อดัง อาทิ ปากกามองบลัง หลุยส์วิตตอง กระเป๋าพราด้า เป็นต้น อย่างจุใจ

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ RAYFONT HOTEL(4*) หรือเทียบเท่า

  วันพุธที่ 16 เมษายน 57 เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยก-ร้านผ้าไหม-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว ให้ท่าน นมัสการพระหยกขาว ที่ วัดอวี้โฝวซี่อ ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลและบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านมีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานคร นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** เมนูเสี่ยวหลงเปา

  บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง โดยนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

  17.25 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

  21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน


  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ นวดฝ่าเท้า, หยก, ผ้าไหม,ไข่มุก,ใบชาซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง 11 ? 16 เมษายน 57 (สงกรานต์)

  อัตราค่าบริการ

  Together Beijing-Shanghai

  6Days/ 5 Nights (นั่งรถไฟ)

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั่วตลอดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  43,900

  20,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  42,900

  19,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

  41,900

  18,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

  40,900

  17,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  5,500

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 ม.ค. 57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

  ท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  -โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

  ?ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ?ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ?ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ?ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ?ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าภาษี 3%

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  ?ไม่แจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

  ? แจ้งล่วงหน้า 14 ? 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 7 ? 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 3 ? 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  ? ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  ? เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102