***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจ - โจวจวง ล่องเรือ - หังโจว 5 วัน 4 คืน บิน TG

  ราคา : 36,900 - 37,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : พิเศษ...นั่งรถไฟแม่เหล็ก ชิมกุ้งมังกร ไก่เศรษฐี ขาหมูโจวจวง กระดูกหมูอู๋ซี

   

  ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจ - โจวจวง ล่องเรือ - หังโจว 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง 7-11 // 17-21 ธันวาคม 2557

  31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หอทีวี-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน

  08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

  10.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

  15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า รถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านสู่ตัว เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟลอด อุโมงค์เลเซอร์นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน แล้วนำท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAYFONT HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สองของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้-โจวจวง+ล่องเรือ-ซูโจว-วัดซีหยวน-สวนหลิวหยวน-

  โรงงานผ้าไหม-HARMONY TIME SQUARE พิเศษ...ขาหมูโจวจวง

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโจวจวง พาท่านชมวิวสองข้างทางระหว่างเดินทาง นำท่านนั่งเรือโบราณโจวจวง ล่องเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ?เวนิสแห่งประเทศจีน?และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ขาหมูโจวจวง

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า ?เมืองแห่งสาวงาม?นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก ?ซูตงปอ?ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล นำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ที่วัดซีหยวน นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUAREเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU GUANG DEPARTMEATเป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREENยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREENจอยักษ์บนเพดานแบบ ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  นำท่านเข้าสู่ NAN YA HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สามของการเดินทาง ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ไข่มุก-หังโจว-เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง+โชว์ พิเศษ...กระดูกหมูอู๋ซี/ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองอู๋ซี เมืองอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยของประเทศจีน นำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง 88เมตร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ กระดูกหมูอู๋ซี

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจวผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจนถึงเมืองหังโจว ชมบ้านเรือนสองข้างทางไร่นา สวนใบหม่อนและที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ ลุ่มแม่น้ำแยงซี ให้ท่านพักผ่อนกับความสวยงามสองข้างทาง

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร*** อาหารพิเศษ ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ ***

  จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ เขตจัตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่าง ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สี่ของการเดินทาง หังโจว-ทะเลสาบซีหู+ล่องเรือ-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-

  วัดพระหยก-ถนนนานกิง อาหารพิเศษ...กุ้งมังกร

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบ ซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ?สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ หมู่บ้านใบชาหลงจิ่งเพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 แห่งใต้หล้า ของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝาก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า ?ปารีสตะวันออก? และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้ นำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อ เสียงที่สุดของรัฐบาลจีนได้แก่เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาวให้ท่านนมัสการพระหยกขาว ที่ วัดอวี้โฝวซี่อ ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลและบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านมีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานคร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ กุ้งมังกร***

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนนานกิง ถนนคนเดินซึ่งเป็นย่านการค้าสมัยยุคทศวรรษ สมัย 1910 ? 1940ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประเภทสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบยี่ห้อดัง อาทิ ปากกามองบลัง หลุยส์วิตตอง กระเป๋าพราด้า เป็นต้น อย่างจุใจ

  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAYFONTHOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่ห้าของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้-หยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง โดยนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

  17.20 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

  21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน


  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม,ไข่มุก,ใบชาซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง 7-11 // 17-21 ธันวาคม 2557

  31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558

  Sweet Day Shanghai 5 Days (TG664/665)

  ราคารวมตั๋ว

  ธันวาคม

  าคาไม่รวมตั๋ว

  ราคารวมตั๋ว

  ปีใหม่

  ราคาไม่รวมตั๋ว

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  30,900

  13,900

  32,900

  13,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  30,900

  13,900

  31,900

  13,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียง)

  29,900

  12,900

  30,900

  12,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

  28,900

  11,900

  29,900

  11,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  3,900

  4,500

  อัตราค่าบริการ

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 มกราคม 57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

  สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

  ?ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ?ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ?ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ?ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ?ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10

  หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  ?ไม่แจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

  ? แจ้งล่วงหน้า 14 ? 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 7 ? 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 3 ? 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  ? ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  ? เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102