***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว- อุทยานหวงหลง(มังกรดั้งเมฆ) 6 วัน 5 คืน บิน TG

  ราคา : 30900 - 33900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : สีสัน... อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ อาหารสมุนไพรจีน พักโรงแรม 4 ดาว โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล (TG)

   

  ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว- อุทยานหวงหลง(มังกรดั้งเมฆ) 6 วัน 5 คืน

  โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

  กำหนดเดินทาง 02,15,22,28 เมษายน พ.ศ.2557 ราคา 32,900.-

  09-14 เมษายน พ.ศ.2557(วันสงกรานต์) ราคา 33,900.-

  01,05,13,20,27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ราคา 31,900.-

  03,10,17,24 มิถุนายนพ.ศ.2557 ราคา 30,900.-

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ? เฉินตู ? เม่าเสี้ยน

  07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

  10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG618(พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  14.25 น. นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตูและยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการปกครองอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น?เมืองจีน? อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วแล้วนำท่านเดินทางสูไปพักระหว่างทางที่ เม่าเสี้ยน

  ค่ำ ?บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

  พักที่เม่าเสี้ยน MAOXIAN INTER HOTELหรือโรงแรมระดับเดียวกัน

  วันที่สอง เม่าเสี้ยน ? ทะเลสาบเต๋อซี-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-จิ่วไจ้โกว

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

  นำท่านออกเดินทางจากเม่าเสี้ยน ชมหมู่บ้านชนบทและวิวทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติตลอดเส้นทาง จากนั้นนำท่านผ่านชม "ทะเลสาบเต๋อซี"ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้ายอย่างเหลือชื่อ

  จากนั้นนำท่านขึ้นชม อุทยานหวงหลง หรือ สระมังกรเหลือง หรือหุบเขามังกรเหลืองอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบ หินปูนที่มีน้ำใสจน สามารถสะท้อนสีฟ้า เหลือง ขาว และเขียวจากธรรมชาติแวดล้อม จนเป็นที่มาของทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหวงหลงในหุบเขาที่ลึกจากถนนประมาณ 5.7 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแอ่งน้อยลำธารน้อยใหญ่ ที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดมาอาศัยหากิน ชมหินงอกหินย้อย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพร้อมชะมดอกไม้ป่าที่งดงาม เป็นธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของหินปูนและแร่ธาตุต่างๆเป็นทางยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีบ่อน้ำเล็กใหญ่มากกว่า 4,300 แห่ง (เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้) (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า ขาขึ้น 80 หยวน ขาลง 40 หยวน)


  กลางวัน ?รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ระหว่างทาง (3)

  จากนั้นเดินทางต่ออีก 5-6 ชั่วโมง นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนว คดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูงผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณเพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกรานเสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง4,200 เมตรก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทางจนเดินทางถึงเมืองจิ่วไจ้โกว

  ค่ำ ?บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

  พักที่จิ่วไจ้โกว GRAND JIUZHAI HOTELหรือโรงแรมระดับเดียวกัน

  วันที่สาม วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (ใช้รถอุทยาน)? โชว์วัฒนธรรมชาวธิเบต

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(5)

  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกวซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500เมตรมีอาณาบริเวณถึง 148,260เอเคอร์เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตรที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตรธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย"ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้าชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ โดนนั่งรถภายในอุทยานให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิงทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

  กลางวัน ?รับประทานอาหารกลางวัน ภายใน อุทยาน(6)

  นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว อาทิเช่น ทะเลสาบยาว (LONG LAKE)เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนำท่านไป ชมทะเลสาบห้าสี(COLORFUL POND)เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือเขียว ขาวเทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม ชมน้ำตกธารไข่มุก(PEARL SHOAL)ซึ่งเป้นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม(ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้แลปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและ ห้องน้ำสะอาดไว้บริการ)

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7)

  พิเศษ!นำท่าน ชมการแสดงโชว์ทิเบตในโรงละครที่ทันสมัยตกแต่งในแบบทิเบต ชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง (ทิเบต)

  พักที่ จิ่วไจ้โกว GRAND JIUZHAI HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ นั่งรถชมธรรมชาติ ? กำแพงเมืองโบราณซงพาน ? ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ? ถนนโบราณจินหลี ? เฉินตู

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างทางนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน ด่านซงพานเป็นด่านสำคัญและตลอดชายแดนระหว่างฮั่นกับทิเบต ให้ท่านแวะถ่ายรูปหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านชมต้นกำเนิดของแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู่ทิศใต้ไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน และเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจีนในด้านคมนาคม เกษตรกรรม ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทำการเกษตรแบบขั้นบันได และยังสร้างความงามให้กับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนสวยคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลในความงาม

  กลางวัน ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)

  จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางชมวิวทิศทิศน์ตามอัธยาศัย ตลอดเส้นทางจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ตามอัธยาศัย จนถึงเมืองเฉินตู นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก นำท่านไป ถนนโบราณจินหลี Jinli Ancient Street (????)ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

  พักที่ เฉินตู โรงแรม FORSTARHOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันทีห้า ศาลเจ้าสามก๊ก ? ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ? ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ? โชว์เปลี่ยนหน้ากากTOP SHOW OF SICHUAN (PARADISE ETHOS)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(11)

  นําท่านชม อู่โหวฉือหรือศาลเจ้าสามก๊ก สร้าง ขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์ แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายใน ศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่,ขงเบ้ง,กวนอู,เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่ และมเหสี 2 องค์ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง

  กลางวัน ?รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(12)

  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(13)

  พักที่ เฉินตู โรงแรม FORSTARHOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่หก ช้อปปิ้งถนนชุนชีลู่-อาหารสมุนไพรจีน ?สนามบิน -กรุงเทพฯ

  เช้า ?บริการอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม (14)

  จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Streetของเสฉวน ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  เที่ยง ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(15)ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง?ถงเหรินถัง?

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

  15.30น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่TG619(พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  17.35น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

  ***************************************

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  อัตราค่าบริการ

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท

  (เฉพาะช่วงสงกรานต์ ราคาพักเดี่ยว 5,000)

  หมายเหตุ:เนื่องจากเป็นทริปทัวร์ ท่องเที่ยวในประเทศจีน มีร้านช้อปปิ้ง 5 ร้าน ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

  ร้านหยก ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก ร้านชา

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)

  2. ค่าโรงแรมที่พัก 5คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว

  3. ค่าวีซ่าจีนและภาษีสนามบินไทย- จีน (ทุกแห่ง)

  4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

  6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

  7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน

  9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1ใบ

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้าค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

  3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า -แจ้งออกของคนต่างด้าว

  4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน และคนขับรถ วันละ 15หยวน ต่อวัน ต่อคน

  เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน (กรุณาตรวจวันหมดอายุ)

  2. รูปถ่าย 1-2นิ้ว ท่านละ 1รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6เดือน)

  3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4วันทำการ

  4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  เงื่อนไขการจอง

  1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000บาท โดยโอนเข้าบัญชี

  2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ

  3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย

  4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน

  กรณีคณะออกเดินทางได้

  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

  3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ?14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

  4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1?6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102