***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังต้องห้าม 5 วัน 4 คืน บิน TG

  ราคา : 36900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กำแพงเมืองจีน – หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ “ถนนหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย” อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR / เป็ดปักกิ่ง “เฉวียนจวีเต๋อ” กุ้งมังกร / หมูหัน / ซีฟู้ดกวางตุ้ง / อาหารฮ่องเต้ / สุกี้ปักกิ่ง + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังต้องห้าม 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง วันที่ 12? 16 เมษายน 2557(สงกรานต์)

  วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ? ปักกิ่ง? กายกรรมปักกิ่ง

  08.00น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

  10.10 น. เหินฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

  15.50 น. ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง?เฉวียนจวีเต๋อ?

  **นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

  --ระหว่างสองข้างทางที่ผ่าน ท่านสามารถมองเห็น ดอกโบตั๋น ที่จะผลิดอกและบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล กล่าวคือเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความมั่งมีศรีสุข มีลาภยศยิ่งใหญ่ สูงส่ง ควรค่าแก่การยกย่องนับถือ และอีกความหมายหนึ่งคือตัวแทนของความยุติธรรม มีมากมายหลายสี ทั้งสีแดง สีชมพูเข้ม ชมพูอ่อน สีม่วง สีขาว และสีผสมสองสีสามสีในดอกเดียวกัน เป็นต้น

  ?พักที่ MERCURE HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? วังโบราณกู้กง ? วัดลามะ

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม ?กู้กง? สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตรม. นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999.5 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา ...จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  เที่ยง ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านสู่ วัดลามะ ?ยงเหอกง? ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอาริยเมตไตรยที่งดงามและสูงถึง 26 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ?ว่านฟู่เก๋อ?...จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงาน คน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ...กุ้งมังกร + หมูหัน

  ?พักที่ MERCURE HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน ?อี้เหอหยวน? ? ถนนหวังฝูจิ่ง

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน ...จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

  เที่ยง ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้...จากนั้นเชิญชิมชา อวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาผู่เอ้อ ชามะลิ ฯลฯ

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ...ซีฟู้ดกวางตุ้ง

  ?พักที่MERCURE HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน ?พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ? THE PLACE

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยก จีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

  เที่ยง ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สุกี้ปักกิ่ง + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

  บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องราวโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง โดยในแต่ละห้อง จะเล่าถึงความสำคัญของกษัตริย์ แต่ละพระองค์ ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องอุปนิสัย และความสามารถในการปกครองบ้านเมืองที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

  ...จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ซึ่งทุกบ้านต้องมีติดไว้

  ค่ำ ?รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร?พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR ระดับ6 ดาว(www.goldenjaguar.com) อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า200 ชนิด อาทิ หูฉลาม รังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิดพิเศษ!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้าผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และไอศกรีม ยี่ห้อHaagen Dazs

  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ย่านช้อปปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" ???? ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ?พักที่ MERCURE HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่ห้า หอบูชาเทียนถาน? ตลาดรัสเซีย? กรุงเทพฯ

  เช้า ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร ...แล้วนำท่านแวะชม ผีชิวซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกเช่าให้ตัวท่านเองหรือฝากให้คนทางบ้าน

  เที่ยง ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ...อาหารฮ่องเต้

  นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น

  แวะชมและเลือกซื้อเครื่องประดับที่ร้านจิวเวอรี่ เป็นของขวัญสำหรับตัวเอง หรือเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก

  ** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  17.05น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

  21.15น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

  ********************************************************************

  กำหนดการเดินทาง วันที่ 12? 16 เมษายน 2557(สงกรานต์)

  อัตราค่าบริการ

  ราคาท่านละ

  ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ

  36,900.-

  เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านละ

  38,900.-

  พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  6,000.-

  หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่อง เที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว, จิวเวอรี่ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากไม่ต้องการลงร้านใดร้านหนึ่ง ทางบริษัท จะขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 400 หยวนต่อร้าน ต่อท่าน)

  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

  - ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลง

  ไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  - ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

  - กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 150หยวน ต่อทริป ต่อลูกค้า 1ท่าน (ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน) / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระเป๋า

  - ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

  เงื่อนไขการให้บริการ

  การจอง: ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  การยกเลิก : - ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 ? 29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ10,000บาท

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง1 ? 14วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ของราคาทัวร์

  - ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

  ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นEXTRA FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไม่มี

  การคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  หมายเหตุ

  - คณะทัวร์ครบ 10ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง) ครบ 15ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หรือยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสายการบิน และ/หรือเที่ยวบินได้ตามความเหมาะสม แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  - ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  - ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เช่น ถูกปฏิเสธวีซ่า, ยกเลิกการเดินทางกระทันหัน,กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากราคาทัวร์ดังกล่าวเป็นทัวร์ราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย

  - เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถขอหักเงินค่าบริการคืนได้ หากท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

  - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  **โปรดทราบ ทัวร์ราคาพิเศษนี้ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปเที่ยวตามรายการทุกวันเท่านั้น หากไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน เพราะประสงค์จะไปติดต่อธุรกิจ ไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวอิสระ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรุณาแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริงเมื่อทำการจอง เพื่อทางบริษัทฯ จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม หากท่านไม่ได้แจ้งให้ชัดเจน และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์บางวัน ทางบริษัทฯ จะยกเลิกที่พัก อาหาร ทัวร์ การใช้รถตามรายการ พร้อมทั้งตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และขากลับประเทศไทยทันที ยกเว้น!! หากการไปพบญาติหรือการไปพบติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางบริษัทฯ จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102