***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุธยานแห่งชาติทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน บิน CI

  ราคา : 35900 บาท

   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุธยานแห่งชาติทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

  วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (?/?/D)

  23:30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง ดูแลสัมภาระให้กับท่าน

  วันที่สอง กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? ผูหลี่ ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ?วัดพระถังซังจั๋ง ? วัดกวนอู ? วัดจงไถฉันซื่อ ? อิสระอาบน้ำแร่ในห้อง & SPAในโรงแรม (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำด้วย) (B/L/D)

  02.40 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินCHINA AIRLINESเที่ยวบินที่CI838

  07.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เกาะไต้หวัน ซึ่ง หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

  เช้า บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดย่าง หลังอาหารนำทุกท่านสู่เมืองผูหลี่ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทําให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน จากนั้นนำทุกท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋งณ วัดพระถังซำจั๋งที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรานำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำทุกท่านเยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ?ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศอันผ่อนคลายในการอาบน้ำแร่ ภายในห้องพักทุกห้องของรีสอร์ท และ SPA OUTDOOR (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำด้วย)

  พักที่โรงแรม PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ผูหลี่ ? ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง ? ผูหลี่ ? ไทเป ? ร้านขายขนมเค้กสับปะรด DIY ?
  ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89
  (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ?ณ โรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านมายัง ฟาร์มชิงจิ้ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศไต้หวัน มีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้น้อยใหญ่จะแข่งกันผลิดอกออกผลกันสะพรั่ง นอกจากจะมีบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติคแล้ว ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ และยังมีนานา กิจกรรมทางธรรมชาติ ได้แก่ การทำฟาร์มเลี้ยงแกะ การให้อาหารสัตว์ ในทุ่งหญ้าชิงจิ้ง ฟาร์มปลูกพืชผลเมืองหนาว

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับ ไทเปพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ร้านพายสับปะรดซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มี เนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดีและให้ท่านได้ลงมือทำ D.I.Y ขนมพายสับปะรดด้วยตัวเอง จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101พาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก เพื่อ ชมวิวชั้น 89ใช้วิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damperเป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันให้ท่านได้อิสระการช้อปปิ้ง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเป่าได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  พักที่ HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

  วันที่สี่ ไทเป ? อี๋หลัน ? ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ? ฮัวเหลียน ? อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ศูนย์บริการท่องเที่ยวทาโรโกะ ? ถ้ำนางแอ่น ? สะพานหินอ่อน) ? พิพิธภัณฑ์หินอ่อนและหยก (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ?ณ โรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองอี๋หลันตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกของเกาะไต้หวันชมศูนย์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ที่นี่ท่านจะได้พบท่านจะได้พบวิถีชีวิตแบบชาวฮั่น อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองซั่งชุนหลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ฮัวเหลียนนำทุกท่านเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะให้เราได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน หุบเหวที่สูงชันและช่องเขาที่คดเคี้ยวมีลำน้ำอู๋ซีไหลผ่าน มีอุโมงค์ทางเดินเจาะผ่านภูเขา จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนและหยกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเรียนรู้ วิธีการเลือกซื้อหยกแท้ เรียนรู้การแยกแยะระหว่างหยกแท้และหยกปลอม หินอ่อนส่วนใหญ่ที่นำมาสร้างเป็นส่วนประกอบของอาคารสำคัญต่างๆในไต้หวันจะนำมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวมถึงหินอ่อนที่ใช้สร้างตึกไทเป 101

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคาร สเต็ก NOBLE FAMILY หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักพักที่ OCEAN HYALINE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า ฮัวเหลียน ? นั่งรถไฟด่วนไปสถานีซินซูเอ้า ( 605 /10.00 ? 11.20 ) ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ?
  ศูนย์ปะการังแดง ? ไทเป ? ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ?ณ โรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่รถไฟด่วนสถานีซินซูเอ้าเพื่อเดินทางกลับ ไทเประหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร 200 ล้านหลังรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

  ย้อนหลังไปถึง 5,000ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000ชิ้นจากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5แห่งประวัติศาสตร์จีนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจํานวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักลูกวอลนัท หยกผักกาดขาวและหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจากนั้นพาท่านชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของไต้หวันที่ศูนย์ปะการังแดง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุกนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  พักที่HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

  วันที่หกไทเป? หมู่บ้านขุดทองโบราณจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหยหลิ่ว ? หอระลึกเจียงไคเช็ค ? แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด(เถาหยวน ? ไทเป) ? สนามบินเถาหยวน ?กรุงเทพฯ (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ?ณ โรงแรม นำทุกท่านสู่หมู่บ้านขุดทองโบราณ จิ่วเฟิ่นซึ่งในอดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลง ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์?เปยฉิงเฉิงชื่อ? และ ?อู๋เหยียน เตอะซันชิว? ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้เบื่อจากนั้นนำท่านชม อุทยานเหย๋หลิวอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลเหย๋หลิ่ว หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าไทเป นำท่านชม หอระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นพาทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงมีทั้ง แหล่ง เสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ?ณ ภัตตาคารCITYSUITE BUFFET

  ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  22.50 น. เหิรฟ้า เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่CI837

  01.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ****************************************

  หมายเหตุ ** โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก **

  *****จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย 1 ท่าน*****


  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่พักห้องละ

  2 ? 3ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ขวบ

  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ขวบ

  ไม่มีเตียงเสริม

  พักเดี่ยว

  10 ? 15 เม.ย. 57 วันสงกรานต์

  35,900 บาท

  35,900 บาท

  33,900 บาท

  6,000 บาท

  *****ราคาพิเศษไม่มีกระเป๋าแจก******

  พิเศษ : สำหรับท่านที่มีวีซ่า อเมริกา ยุโรป อังกฤษ นิวซีแลนด์

  หรือญี่ปุ่น (แบบMultiple) ที่ยังไม่หมดอายุ รับส่วนลดทันที 1,500 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป ? กลับ ชั้นทัศนาจร

  - มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน

  - ค่าที่พักโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า สองท่านต่อหนึ่งห้อง

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง

  - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

  - ค่าวีซ่าไต้หวัน

  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยววงเงินคุ้มครองสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท

  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20กก.

  - ค่าภาษีเดินทาง Travel Tax หรือ Fuel Surcharge

  ? ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน

  - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า ? ออก (สำหรับผู้ถือต่างด้าว)

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  - ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. อาจเสียค่าขนส่งเพิ่ม

  หมายเหตุ

  1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินคืน

  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง (ที่สุวรรณภูมิและต่างประเทศ) ปฏิเสธมิให้ออกหรือเข้าประเทศบริษัทฯจะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ ท่องเที่ยวในทัวร์นี้ได้ กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสุดวิสัย หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสายการบินหรือการปฏิบัติการภาคพื้นดินของตัวแทนในต่างประเทศ แต่บริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

  4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
  ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

  6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

  รายละเอียดการสำรองที่นั่งและเงื่อนไข

  1. เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ต้องพร้อมก่อนเดินทาง 15 วัน

  2. เวลาสมัครชำระทั้งหมด หรือชำระครั้งแรก 10,000 บาท ที่เหลือชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

  3. กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

  4. หากยกเลิกการเดินทางอย่างน้อยก่อน 7 วันหักค่าใช้จ่ายท่านละ 50%

  5. หากยกเลิกการเดินทางอย่างน้อยกว่า 3 วัน ก่อนออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้ท่าน

  6. กรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่านทางบริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ และคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102