***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภูฏาน Wonderful Bhutan 5 วัน 4 คืน บิน KB

  ราคา : 55900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ...ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้ า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอัน ลึกลับ..... พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “วัดทักซัง” บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

   

  ทัวร์ภูฏาน Wonderful Bhutan 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน DRUK AIR

  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 กรุงเทพฯ — พาโร — ทิมพู (-/L/D)

  04.30น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าที่ 10เคาน์เตอร์ W สายการบินดรุกแอร์ DRUK AIR (สายการบินแห่งชาติภูฏาน)

  06.20น. เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB125

  06.50น. ถึงสนามบินโกลกัตตา (กัลกัตตา—เดิม) ประเทศอินเดีย (แวะพักเครื่อง 40นาที)

  07.20น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศภูฏาน

  09.45น. ถึง สนามบินพาโร เมืองที่ตั้งท่าอากาศยานของภูฏาน (เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าที่ประเทศไทย 1ช.ม.) ชมอาคารที่ พักผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภูฏาน เป็นอาคารไม้ ประดับภาพจิตรกรรม และภาพแกะสลักวิจิตรบรรจง เข้าไม้โดยไม่ใช้ตะปู หลังคาใช้ไม้แผ่นวางซ้อนกัน แล้วใช้ก้อนหินทับป้องกันลมพายุ พัดปลิวจากนั้นชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ตั้งอยู่บนอาคารทรงกลม ซึ่งเคยเป็น “หอสังเกตการณ์รบ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) มีอายุ เก่าแก่กว่า 350ปี สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2192 (ร่วมสมัยพระเจ้า ปราสาททอง) ก่อนดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511โดยกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3ผู้ได้รับการยกย่อง เป็น “บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ชม อลังการแห่งผ้าพระบท (ตังกา) แผนภูมิศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวพุทธวัชรยาน (มันดาลา) ตลอดจนอาวุธ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีคัมภีร์พระไตรปิฎกรวมถึงแสตมป์ หรือดวงตราไปรษณีย์ที่ทำให้ภูฏานขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ออกแบบแสตมป์สวยที่สุด จากนั้นนำท่านชม “พาโร ซอง” Paro Dzong คำว่า “ ซอง” สถานะเป็นทั้งป้อมปราการสำนักบริหาร ราชการเมือง อารามหลวงและสนามหลวง กล่าวได้ว่า “ซอง” คือจิตวิญญาณของชาวภูฏาน ซึ่งรวมประเทศได้จากการรวม “ซอง” ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ชม พาโรซอง ภายนอก จะเห็น สะพานไม้ข้ามลำน้ำพาโรสู่ตัวซองอันงามสง่า

  เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางด้วยรถโค้ช สู่ ทิมพู (Thimphu) ระยะทาง 65ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5ช.ม.) ถึง ทิมพู นครหลวงของภูฏาน ที่ระดับความสูง 2,350เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ดอยอินทนนท์ 2,565เมตร เมืองลี่เจียง 2,200เมตร จงเตี้ยน 3,300เมตร) จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองทิมพู ชม “ลุงตะ” หรือ ธงพระบัดพลิ้วเหนือลำน้ำทิมพู ซึ่งไหลขนาบ ข้าง “ทิมพู ซอง”ที่เป็นทั้งสำนักพระราชวัง และทำเนียบรัฐบาล ระหว่างทางแวะถ่ายรูป วัดตัมโช(Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานเหล็กทอดไปอีกฝั่ง เป็นวัดที่สร้างโดยพระที่เดินทางมาจากทิเบตต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านคิดค้นการทำโซ่เหล็กเป็นครั้งแรก ซึ่งท่านได้เห็นในพิพิธภัณฑ์ที่พาโรด้วยและแวะถ่ายรูปกับ เจดีย์สามองค์ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่ ด่านชูซอม(Chuzom) ถึงเมือง ทิมพู ชม “ทิมพู ซอง” Thimpu Dzong หรือชื่อทางการว่า “ตาชิโช ซอง”(Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ในปัจจุบันแบ่งเป็นพระตำหนักฤดูร้อน ในสมเด็จพระสังฆราชภูฏาน พระอารามหลวง สำนักพระราชวัง ทำเนียบรัฐบาล ห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นห้องต่าๆ กว่า 100ห้อง แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะท้องพระโรงใหญ่ ซึ่งประดับภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนาสายวัชรยาน โดยเฉพาะตำนานแห่ง “พระปัทมสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผู้กำเนิดจากดอกบัว) ภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ชาวภูฏานนับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ ผู้นำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระมาเผยแผ่ในดินแดนนี้ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน เรียกขานในภาษาทิเบตว่า “กูรู”

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก แบบบุฟเฟ่ต์

  โรงแรมที่พัก Peaceful Resort หรือเทียบเท่า

  วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ทิมพู —ปูนาคา (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารเช้า นำท่านไป สวนสัตว์ ชม “ทาคิน”เป็นสัตว์พิเศษ ที่มีลักษณะผสมระหว่างแพะกับวัว เป็นสัตว์ที่มีเฉพาะในภูฏานเท่านั้น ถือเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน (National Animal of Bhutan) จากนั้นนำท่านออกเดินทางราว 45นาทีสู่ “โดชูลาพาส ”(Dochula Pass) ระหว่าทางแวะชมวิวพร้อมนมัสการพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานที่ Kuenselphodrang หรือ Big Buddhaที่สร้างอยู่ในทำเลที่เรียกได้ว่าฮวงจุ้ยดีที่สุดของภูฏาน จากนั้นนำทุกท่านแวะชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองและชมการทำกระดาษแบบภูฏาน และพิเศษนำท่านชม ไปรษณีย์ทิมพูที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาส่งโปสการ์ด หรือจดมายที่นี้เพื่อให้มีตราประทับที่เป็นเอกลักษณ์ของภูฏาน (หากไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หากตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์นำท่านชม ตลาดนัดพื้นเมือง Weekend Market)

  จากนั้น ชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ(The School of Arts and Crafts or the Painting School) ซึ่งท่านจะได้เห็นเด็กนักเรียนชายที่รักการเรียนทางด้านศิลป์กำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่นการแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น การวาดภาพพระบฏ หรือภาพทังก้า (ยกเว้นช่วงปิดเทอมและวันหยุดราชการ)

  เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางต่อ สู่เมือง ปูนาคา(Punakha) ที่ระดับความสูง 1,300เมตร (ต่ำกว่าทิมพูราว 1,000เมตร) จึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานในฤดูหนาว(ช่วงเดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเป็น “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็น “ เมืองหลวงฤดูร้อน ”และเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ระหว่างทางแวะชม สวนพฤกษศาสตร์ ที่ท่านสามารถชมนกมากกว่า 50สายพันธุ์ และพันธุ์ไม้ป่าที่แปลกตาต่างๆมากมายเช่น ดอกแมกโนเลีย และดอกกล้วยไม้เป็นต้น

  จากนั้นนำท่าน ชมวิว Chimi Lhakhang หรือ วัดแห่งการเกิดซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่าคู่รักใดไม่มีลูกให้มาขอพรที่วัดนี้แล้วจะสมหวังสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15โดย ท่านลามะ Drukpa Kuenley (ท่านที่มีความประสงค์ที่จะเดินไปนมัสการวัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที่วัด ใช้เวลาเดินประมาณ ½ ชั่วโมง ต่อเที่ยว ) จากนั้นนำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานอย่างแท้จริง โดยจะนำท่านแวะชมบ้านแบบชาวภูฏานแท้ๆ

  นำท่านทาน ชา กาแฟ ของว่าง และชมบรรยากาศริมแม่น้ำ ปูนาซังชู

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

  โรงแรมที่พัก Hotel Uma Phunakha 5* หรือเทียบเท่า

  วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ปูนาคา — พาโร (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านชม “ปูนาคา ซอง”(Punakha Dzong) ที่มีตำนานว่า “กูรู รินโปเช” หรือ “พระปทุมสมภพ” ทรงมีพุทธทำนายว่า จะมีบุรุษนาม “นัมเกล” มาสร้างป้อมปราการ หรือ “ซอง” บริเวณด้านหน้าเขา รูปงวงช้างแห่งนี้ ซึ่งคำทำนายเป็นจริง เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ประมุขฝ่ายอาณาจักรและ ศาสนจักรสร้าง “ปูนาคา ซอง” เป็นที่ประทับเมื่อราว 350 ปีก่อน(ก่อนไปสร้าง “ตาชิโช” ซองที่ทิมพู ) “ปูนาคา ซอง” โดดเด่น ณ จุดบรรจบลำน้ำโม (โม="ผู้หญิง)" กับลำน้ำ โป (โป="ชาย)รวมกันเป็นแม่น้ำ" ปูนาซัง ทั้งนี้ “ปูนาคา ซอง” ถือเป็น “ซอง” ที่สำคัญที่สุดของภูฏาน เพราะเป็นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล และ ยังเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้กระทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17ธันวาคม พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 17 ธ.ค. เป็นวันชาติภูฏาน ) “ปูนาคา ซอง” เป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตำหนักมีศาลาว่าการของ เมืองแล้ว ยังมีโบสถ์ วิหาร ประดิษฐานในซองนี้ถึง 21แห่ง มีภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า 6,000รูป แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6ครั้ง น้ำท่วม และแผ่นดินไหว อย่างละครั้ง แต่ยังคงความสง่างามตราบจนวันนี้

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ระหว่างทางแวะพัก ทาน ชา กาแฟ ที่ โดชูลาพาส ถึงเมือง ทิมพู ระหว่าทางชม ซิมโทกา ซองซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่สอนภาษา “ซองคา” ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

  เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Dochula

  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง “โดชูลาพาส ” ( Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,145เมตร ซึ่งมีสถูป “ดรุค วังเกล” (Druk Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและ สันติสุขของแผ่นดิน 108องค์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน 108 องค์ โดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม นำท่านชมวิว ยอดเขาซึ่งสูงกว่า 7,000เมตร หลากหลายยอด และชม ยอดเขาโต๊ะซึ่งมียอดแบนราวกับโต๊ะ และนำท่านจิบชากาแฟเพื่อชมบรรยากาศอันสวยงาม ณ จุดชมวิวบนเขาชม Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (พระเจ้า จิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่3ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปีค.ศ.1952 — 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Merdernization) มีประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและใจ ของพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสียชีวิตลงเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้ว จากนั้นนำท่านชม Tachogang Templeหรือ Iron Chin Bridgeหรือ วัดม้าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14โดยท่าน Thangtong Gyalpo เห็นได้เห็นจากนิมิตรว่า ม้าบารามันของพระ อโลกิเตศวรอยู่ที่เนินเขานี้ ตอนที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ ดังนั้นจึงสร้างวัดนี้จึงถูกส้รางขึ้น โดยในบริเวณวัดจะมี สะพานโซ่ อยู่ด้วย Thangtong Gyalpo เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาก เพราะท่านได้เป็นคนสร้างโซ่ 108สะพานเชื่อมระหว่างทิเบตและภูฏาน จากนั้นนำท่านเดินทางถึงเมืองพาโร นำท่านอิสระเลือกซื้อของที่เมืองพาโรตามอัธยาศัย เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

  พักที่ โรงแรม Hotel Khangkhu Resort หรือเทียบเท่า

  วันที่ 11 สิงหาคม 2557 พาโร (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารเช้านำออกเดินทางสู่เมืองพาโร จากนั้นนำท่านชม วัดตั๊กซังหรือ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนหน้าผา ถ้าเดินขึ้นต้องใช้เวลาประมาณ 4-5ชั่วโมง เป็นวัดสำคัญของภูฏานคนที่นี่ทุกคนอย่างน้อยต้องขึ้นไปให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นสถานที่ๆ กูรู รินโปเช ได้ขี่นางเสือ ขึ้นไปและได้นั่งสมาธิในถ้ำ จึงได้ชื่อว่าวัดถ้ำเสือหรือรังเสือ ท่านที่มีความประสงค์จะไม่เดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซังกรุณาแจ้งล่วงหน้า เพราะต้องขึ้นแต่เช้า

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิชู (Kyichu Temple)” วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน ตามประวัติว่าสร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12หรือราว 1,300 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต กษัตริย์ซองเซนกัมโป ซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่า เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต โปรดสร้างวัด 108แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108จุด ของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งนอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึง โดยจุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) ชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณเบื้องหน้าพระปฏิประธานมีรอยบุ๋มลึก เนื่องจากมีผู้แสวงบุญมายืนและก้มลงกราบพระแบบ “อัษฎางค-ประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8จุด) ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี จากนั้นให้ท่านชมวิวและถ่ายรูป ยอดเขาจูโมฮารี ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูฏาน 7,340 ( จูโมฮารีจะเห็นได้เฉพาะในหน้าหนาว ) หลังจากนั้น นำชมดรุ๊กเกล ซอง Drukgyel Dzong ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง ชัยชนะของภูฏานที่มีต่อทิเบต ในปี พ.ศ. 2187จากนั้นท่านสามารถเรียนรู้การ ยิงธนูซึ่งเป็นเกมส์ที่ชาวภูฏานนับว่าเป็นการละเล่นแห่งชาติของชาวภูฏาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรมพร้อมทั้งชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้ากาก พร้อมค้อกเทล

  พักที่ โรงแรม Hotel Khangkhu Resort หรือเทียบเท่า

  วันที่ 12 สิงหาคม 2557 พาโร — กรุงเทพฯ (B/-/-)

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองพาโร

  10.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB124

  15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  *************************

  หมายเหตุ:

  * รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

  ** วังดีโพดรางซอง ปิดซ่อมแซมเนื่องจากเกิดไฟไหม้จึงละเส้นทางเยี่ยมชมนี้

  ออกเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว

  8 — 12 สิงหาคม 2557 55,900 บาท / 11,500

  หมายเหตุ : * ออกเดินทางเดินทาง 10ท่านขึ้นไป และพักห้องละ 2 ท่าน

  ราคานี้รวม

  - โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ5 ดาวที่เมืองปูนาคา พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน

  - อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

  - ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

  - รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน

  - รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน

  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

  - น้ำดื่มวันละ 1ขวดต่อ 1ท่าน ขนาด 1 ลิตร

  - ค่าวีซ่าภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน

  - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินDRUK AIR)

  - รวมค่าขี้ม้า 1 เที่ยว

  ราคานี้ไม่รวม

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน

  - ทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ประมาณ 45 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

  การยื่นวีซ่า

  - สแกนหน้าสำเนาพาสพอร์ตผู้เดินทาง ( ควรส่งยื่นวีซ่าอย่างน้อย10วัน ก่อนการเดินทาง )

  หมายเหตุ

  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

  2. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนมัดจำ ค่า ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 14วันก่อนการเดินทาง หรือเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่า

  3. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว และมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรี ฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

  4. กรุณาทำการจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างต่ำ 15วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดำเนินการในการทำวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 วัน

  การยกเลิก

  • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำงานมิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการ คืนเงินทั้งหมด

  • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000บาท และค่าวีซ่า ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

  • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

  หมายเหตุ

  • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊กแอร์) สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102