***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น FUNNY JAPAN โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน 4คืน บิน CX

  ราคา : 45900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ..สุดพิเศษ..ทาน “ขาปูยักษ์” แบบเต็มอิ่ม..เสิร์ฟไม่อั้น ..อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”..

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น FUNNY JAPAN โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน 4คืน

  โดยสายการบิน คาร์เธ่แปซิฟิค

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โอซาก้า

  15.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ สายการบินคาร์เธ่แปซิฟิค (CX)เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

  18.50 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่CX 702

  22.40 น. เดินทางถึงฮ่องกง รอต่อเครื่อง

  วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – คินคาคุจิ นาโกย่า

  01.45 น. ออกเดินทางจากฮ่องกงสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ CX 566

  06.25น. (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)เดินทางถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว แล้วนำท่านเดินทางสู่นครโอซาก้า นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) (ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ นำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลาทอง คินคาคุจิหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ”สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunroute Plaza HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานวนอุทยาน แห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ

  ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น”(1สถานี) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่านเดินทางสูผ่าน ทะเลสาบฮามานา เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย แล้วนำท่าน ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และมีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ซึ่งเกิดจากลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่าน ท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ กินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

  นำท่านเดินทางสู่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Star HOTELหรือเทียบเท่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

  *** พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ”และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

  วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว -วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลว่าเปิดให้ขึ้นได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่)โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ถึงโตเกียวนำท่านชม วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ”ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าสู่ที่พัก Candeo Hotel Ueno Park หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  (อิสระช้อปปิ้ง หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  **เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **

  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

  *** รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย ***

  ** สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ราคาท่านละ 6,200 เยน

  (ไม่รวมค่าพาหนะ) **

  เข้าสู่ที่พัก Candeo Hotel Ueno Park หรือเทียบเท่า

  วันที่หกของการเดินทาง ช้อปปิ้ง อิออน -สนามบินนานาชาตินาริตะ –ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านในการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆมากมายที่ห้างอิออน พลาซ่า ก่อนเดินทางกลับ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

  16.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่แปซิฟิค เที่ยวบินที่CX521

  20.40 น. เดินทางถึงฮ่องกง ต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

  22.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX709

  00.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  JJJJJJJJJJJJJJJJ

  หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  กำหนดการเดินทาง 21-26 พ.ค./28 พ.ค.-2มิ.ย./11-16มิ.ย./18-23 มิ.ย./25-30มิ.ย./22-27 ก.ค. / 14-19 ส.ค. 57

  อัตราค่าบริการ

  ราคาต่อท่าน

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

  45,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

  45,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

  (มีเตียงเสริม)

  45,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

  (ไม่มีเตียงเสริม)

  42,900

  พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  6,500 บาท

  *** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 1 ม.ค.57**

  *** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

  *** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  * ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

  * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

  * ค่าอาหารตามรายการ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

  * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  *ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  * ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

  * ค่าทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

  * ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ทั้งทิป 5,000 YEN หรือประมาณ 1,600 บาท (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)

  *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  * * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

  การชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  การยกเลิก

  üแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 31-45วันก่อนเดินทาง

  üบริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 50% ของค่ามัดจำทัวร์

  üแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 26-30 วันก่อนเดินทาง

  üบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

  üแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 16-25 วันก่อนเดินทาง

  - กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าตั๋ว

  (NO REFUND) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของตั๋วกรุ๊ป

  - กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำ 10,000 บาท

  หรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

  üบริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 50%

  ของราคาค่าทัวร์

  üแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 11-15วันก่อนเดินทาง

  üบริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 80%

  ของราคาค่าทัวร์

  üแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 1-14วันก่อนเดินทาง

  üบริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 100%

  ของราคาค่าทัวร์

  üหากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง แต่สามารถหาคนมาแทนได้ทันตามเวลาของเงื่อนไขของ

  กรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว และอื่นๆ ถ้ามี

  หมายเหตุทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานทูตและสายการบินอนุญาต หรือยินยอมได้หรือไม่

  üหากท่านยกเลิกด้วยเหตุผล อันเนื่องมาจากญาติหรือเพื่อนของท่านในคณะท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่า

  ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามเงื่อนไขวันที่ท่านยกเลิก ดังข้างบน

  - หากท่านไม่แน่ใจ ในการพิจารณาผลวีซ่าจากสถานทูตของท่าน ทางเราแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยวโชว์ตัว

  เพื่อท่านจะได้ทราบผลวีซ่าได้เร็วขึ้นกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป

  üยกเลิกในวันเดินทาง หรือโดนปฎิเสธ การเข้าเมือง ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

  ™- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

  (สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)

  - กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)

  - ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม

  7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  8.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102