***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 08565 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 5 คืน บิน FD

  ราคา : 42900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เดอะฟีนิกซ์999 ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม ***รวมรถขึ้น+ลง พระธาตุอินทร์แขวน + รถม้าที่พุกาม + นอนในทะเลสาปอินเล*** โดยสายการบินแอร์เอเซีย

   

  ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6วัน 5คืน

  โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน) (-/L/D)

  05.20 น. พร้อมกันที่ ดอนเมืิง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์

  สายการบินแอร์เอเซียเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

  07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. ถึง เมืองหงสาวดี นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1ใน 5มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55เมตร สูง 16เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 45นาที ก็จะถึง คิ้มปุ่นแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพักเพื่อเดินทางสู่ยอดเขา

  พักที่ MOUNTAIN TOP HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL หรือ GOLDEN ROCK HOTEL

  เพื่อเก็บสัมภาระ

  หลังจากนั้น นำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้)

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

  วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ชเวดากอง(B/L/D)

  06.30น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  07.30น. นำท่านอำลาที่พัก ออกเดินทางกลับ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี สัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหงสาวดี อีกครั้งหนึ่ง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว **

  นำท่านกราบสักการะขอพร พระเจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่าง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย สักการะ “ โบโบยี ” จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)

  นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ ชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ

  19.00น. บริการอาหารค่ำแบบอาหารไทยร้านบางกอกคิดเช่น เพื่อให้ท่านได้มีเวลานมัสการเจดีย์ชเวดากองอย่างเต็มที่

  พักที่ ORCHID ระดับ 3ดาว

  วันที่สาม ย่างกุ้ง-อินเลย์-วัดพองดูอด-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม (B/L/D)

  06.00น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  06.00น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

  08.30น. ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลย์ โดยสายการบิน ภายในประเทศถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน เมืองตองยี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ซึ่ง ตั้งของเมืองอยู่บนภูเขา เนื้อที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร อากาศหนาวตลอดทั้งปีเพราะอยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต เป็นเมืองที่สามารถชมทิวทัศน์ ของทะเลสาบอินเลย์ได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลย์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม วัดพองดออู สร้าง ในศตวรรษที่ 12 ในอดีต พระพุทธรูป 5 องค์ นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือ แล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาล ออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ ปัจจุบันขาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่กับทะเลสาบอินเล นำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่เอาผักตบชวา มาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัด แมวกระโดด ที่มีอายุ 200 กว่าปี ชมแมวกระโดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ นำท่านชม หมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่ง เป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ นำท่านสู่ ทะเลสาปอินเลย์ เพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาปอินเลย์ ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่ง มีระดับความสูงกว่า 5,000 ฟุต ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาปอินเลย์ ท่านจะได้เห็นวิธีการพายเรือ ในแบบของชาวอินตา โดยการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ซึ่ง นับเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตาเลย ทีเดียว ชาวอินตาเลื่อมใสพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึง ได้มีการสร้างวัดและเจดีย์อยู่ตามหมู่บ้าน กลางน้ำกว่า 200 แห่ง อีกทั้งยังมีการทำ สวนเกษตรลอยน้ำ ปลูกมะเขือเทศสร้างผลผลิตส่งขาย หล่อเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศเลยทีเดียว

  พักที่ Hupin ณ อินเลย์ (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

  วันที่สี่ อินเลย์–พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง (B/L/D)

  06.30น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เมืองเฮโฮ

  09.30น. บินลัดฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

  10.35น. ถึงเมืองพุกาม นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า) ซึ่งเป็นศิลปะของที่โดดเด่นงดงามโดยแท้มี ลักษณะเป็นสีทองอร่ามขนาดใหญ่ที่ เชื่อกันว่า ภายในนั้นประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นำท่านชม วัดอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซึ่ง วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้ เป็นต้นแบบ ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และ สิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการ ส่อง แสงสว่างเข้าไปใน วิหารเฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน จากนั้นพาท่านชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) ที่สันนิษฐานกันว่า น่าจะเพี้ยน มาจากคำว่า “ติโลกมงคล” สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อ ปีพ.ศ. 1761 ซึ่งได้รับการยกย่อง ว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูน ปั้น บริเวณฐาน ด้านนอก นำท่านชม วัดมนุหา ( MANUHA TEMPLE )ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นาท่านแวะชมสิ่งของหัตถกรรมขึ้นชื่อของพุกาม นั่นคือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้า จานรองแก้ว โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบ ใส่ของต่างๆ สิ่งที่กาลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกลับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้น นาท่านเที่ยวชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่ โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้น นาท่านนมัสการ เจดีย์ สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดใน เมืองพุกามมีความ สูงถึง 60 เมตร จากนั้นชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตานานที่ โหดร้าย ต้องตามไปฟัง ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเลเจดีย์อันสวยงาม ดังภาพวาด ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ Nanda Restaurant พร้อมโชว็หุ่นกระบอก

  พักที่ BAGAN HOTEL ณ เมืองพุกาม หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่ห้า พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์ -วัดกุโสดอ-MANDALAY HILL (B/L/D)

  06.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบินพุกามเพื่อออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

  07.30น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

  08.45น. เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมือง อมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่ง อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็น ราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า ก่อน ที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเที่ยวชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวัง หลวงที่ย้ายมาจากเมืองอมรปุระ โดยสร้างขึ้น ใหม่ตามผังเดิมทุกประการ ภายในพระราชวังมีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย จนนับได้ว่า พระเจ้ามิงดง เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้ชื่อว่า มีชายามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ภายในพระราชวังยังมีท้องพระโรงแท่นประทับพักผ่อนและหอคอย ที่ในอดีต พระเจ้าแผ่นดินใช้เป็นที่ทอดพระเนตรบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของราษฎรอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทอง ทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั่งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”และนำท่าน สักการะ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของ เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุด ตรงนี้ท่านสามารถมองเห็น ทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมืองและ ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงาม เชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาการจีน

  พักที่ GREAT WALL ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 3 ดาว)

  วันที่หก พระมหัยมุนี–สะพานไม้อูเบ็ง -กรุงเทพฯ (B/-/-)

  03.30น. นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยที่ได้รับการขนานนาม ว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระ เจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลว หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตัก กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ วัดพญาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ ในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้ วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อ มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออก แบบของช่างชาว อิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดย รอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุง ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก ครั้งที่ 1 พร้อม ทั้งร่วม พิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

  06.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00น. นำท่านเดินสู่เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่ง อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่ง มีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

  12.30น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่fd 245

  15.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

  *****************************************************

  (กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป)

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

  พักเดี่ยวเพิ่ม

  22 – 27 มกราคม 2558

  42,900

  12,500

  *** ไม่มีราคาเด็ก

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

  - ค่าตั๋วภายในประเทศที่ระบุในโปรแกรม

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 5คืน

  - ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า

  - ค่าวีซ่าพม่า

  - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ 

  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20กก.

  - ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่

  ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20กก.

  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  - ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1ท่าน

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15วัน

  2. การยกเลิก

  2.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท

  2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7– 14วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

  2.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

  5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

  หมายเหตุ

  1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ดังกล่าว

  7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน เงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  Print

   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102