***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน โม่เหอ บ้านซานตาครอส 2015 6วัน 5คืน บิน CZ

  ราคา : 52900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : อลังการณ์เส้นทางใหม่ .. โม่เหอ เที่ยวบ้านซานตาคลอส ไม่ต้องไปไกลถึงฟินแลนด์ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักโคมไฟน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในโลก เกาะสุริยันไท่หยางต่าว

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน โม่เหอ บ้านซานตาครอส 2015 6วัน 5คืน

  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

  กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางเฉพาะกรุ๊ปเหมา 15 ท่าน เลือกวันเดินทางได้เอง

  วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ

  16.00 น. นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ U CHINA SOUTHERN AIRLINEเจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านประตู 9-10

  19.00 น. ออกเดินทางสู่มืองกวางเจา โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 364

  22.35 น. ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  โรงแรม H.J. GRAND HOTEL 5 ดาว * หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง กวางเจา — ฮาร์บิน —โม่เหอ —สวนป่าซงหยวน

  เช้า บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่สนามบินกวางเจา

  08.15น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่CZ 3615

  12.20 น. เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น นำท่านเปลี่ยนเครื่องบินต่อสู่ เมืองโม่เหอ

  13.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองโม่เหอ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่CZ 6279

  15.30 น. ถึงสนามบิน เมืองโม่เหอ เมืองธรรมชาติที่มีประวัติที่น่าสนใจในสมัยที่ไฟไหม้ทั่วทั้งเมืองในอดีตกาลและเมืองที่มีสวนป่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีความสวยงามดั่งสวนป่าสวรรค์ประทาน หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเข้าสู่ สวนป่าสวรรค์ซงหยวนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1971 มีพื้นที่กว่า 51,324 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ามกลางบ้านเรือนของผู้คนถือเป็นแหล่งโอโซนที่สำคัญที่สุดจนได้ชื่อว่า ป่าไม้สวรรค์บริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงบนพื้นพิภพ ที่นี่จะอุดมด้วยป่าสนจีนที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่นี่ ในขณะที่ท่านเดินชมสวนแห่งนี้ท่านจะรู้สึกสบายเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงแห่งธรรมชาติชวนให้ท่านหลงใหลไปกับสวนสวรรค์แห่งนี้ สวนแห่งนี้มีเรื่องเล่าในช่วงที่ไฟไหม้เมืองโม่เหอแห่งนี้นั้นมีเพียงสวนแห่งนี้เท่านั้นที่ไม่โดนไฟไหม้จากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเชื่อว่าสวนแห่งนี้มีเทพสถิตย์คอยคุ้มครองสวนป่าซงหยวนแห่งนี้

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MOHE HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สาม โม่เหอ-พิพิธภัณฑ์ไฟไหม้ 56 —รูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิม - เป่ยจี้ชุน - บ้านซานตาคลอส —ลานสกีซานตาคลอส -
  สวนสโนไวท์ —ถนนจงยางต้าเจี้ย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติไฟไหม้เมือง ตั้งอยูใจกลางเมืองโม่เหอ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1988 หลังจาก 2 ปีที่ไฟได้เผาเมืองโม่เหอแห่งนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นทั้งหมด 4 หอแสดงภาพกว่า 350 รูปที่เกี่ยวข้องกับเมืองที่โดนอัคคีไฟเผาเมืองและโบราณวัตถุที่มีมนต์ขลังกว่า 70 ชิ้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นถ้ากล่าวถึงถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าให้แก่ชาวเมืองเป็นอย่างมากถือเป็นต้นเหตุทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งน้ำตาและความเศร้าปวดใจอยู่นาน ทำให้บางครั้งเราเดินทางไปจะได้เห็นมีผู้คนยังคงไว้ทุกข์ให้กับเหตุการณ์และผู้คนที่เสียชีวิตและสูญเสียในเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองครั้งนั้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ธารน้ำทองคำมีความยาวกว่า 14 ก.ม. เป็นเส้นทางแม่น้ำเฮ่อมู่เอ่อเหอ มีชื่อเสียงในเรื่องทองคำเพราะที่นี่เคยเป็นเหมืองทองคำกว่า 100 ปี ทรายที่อยู่ท้องแม่น้ำท่านจะสามารถเห็นเป็นสีทองคำดั่งมีแร่ทองสวยงามระยิบระยับอยู่ในแม่น้ำ ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ท่ามกลางเหมืองทองคำที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม โรงงานผลิตไฟฟ้าของญีปุ่น ได้มาสร้างไว้สมัยที่เข้ามารุกรานประเทศจีน ในบริเวณนั้นจะมีศาลเจ้าหลี่เจียหยาง จากนั้นพร้อมนำท่านเข้านมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีความเชื่อว่าถ้าท่านใดได้ไปบนบานศาลกล่าวที่เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่แห่งทะเลใต้แล้วนั้นถ้าจะแก้บนต้องมากราบไหว้แก้บนที่เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวเมืองมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเป่ยจี้ชุน หรือที่นักท่องเที่ยวขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า เมืองที่ไม่เคยหลับใหลถือได้ว่าท่านมาที่นี่จะเป็นจุดที่สูงที่สุดเหนือที่สุดในเมืองจีน พื้นที่ใกล้กับชายแดนรัสเซีย ท่านจะได้เห็นหมู่บ้านที่สวยงามใกล้เคียงกับสแกนดิเนเวียนดินแดนพระจันทร์เที่ยงคืน นำท่านชม บ้านซานตาคลอสที่มีความงดงามไม่แพ้ที่สวีเดน หรือ ฟินส์แลนด์ แถวสแกนดิเนเวีย ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับบ้านซานตาคลอสที่หาโอกาสชมได้ยากยิ่ง บรรยากาศบ้านที่ปกคลุมด้วยหิมะตัดกับภูเขาต้นสนที่เป็นสีขาวกลมกลืนกับหิมะ จากนั้นนำท่านสนุกเพลิดเพลินกับ ลานสกีซานตาคลอส ให้ท่านเล่นสนุกกับกิจกรรมสกีหิมะของทางหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นลานสกีที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะชวนให้ท่านลืมไปเลยว่าท่านได้อยู่ที่เมืองจีนเพราะว่าบรรยากาศจะเหมือนยุโรป (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) จากนั้นชม สวนสโนไวท์ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับความงดงามของสวนสวรรค์แห่งนี้ จากนั้นช้อปปิ้ง ถนนจงยางที่มีการจำลองมาจากเมืองฮาร์บิ้น ถือเป็นถนนคนเดินที่มีความคึกคักยิ่งนักในช่วงยามเย็นให้ท่านซื้อของอย่างจุใจ

  **ในยามเย็นถ้าท่านโชคดีท่านจะได้เห็นความงดงามที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ท่านเคยเห็นมา เป็นแสงที่ปรากฎท่ามกลางท้องฟ้าคือเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับหิมะสีขาวโพลนทำให้มีแสงสะท้อนขึ้นแต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่ปรากฎให้เห็นทุกวัน**

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEIJICHUN HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ จตุรัสซานตาคลอส —ไปรษณีย์ซานตาคลอส —โม่เหอ - ฮาร์บิน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม จตุรัสซานตาคลอสและไปรษณีย์ซานตาคลอสเพราะในหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านจะมีแต่ซานตาคลอสที่ถือเป็นพระเอกของเมือง และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับจตุรัสซานต้า และ ให้ท่านชมไปรษณีย์ซานต้า ให้ท่านส่งไปรษณีย์ถึงคนที่รักทางบ้านได้

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ เมืองโม่เหอ เพื่อเข้าสู่ สนามบินโม่เหอ

  16.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่CZ 6280

  18.00 น. ถึงสนามบิน เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซงฮั่วเจียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนจีน-รัสเซียหลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUAYI HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน—เกาะสุริยัน —HARBIN POLAR LAND - งานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 2015

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนำท่านชม อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วมฝั่งหงซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิ้นที่ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น แม้ว่าน้ำในปี ค.ศ. 1998 จะขึ้นสูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาเป็นรูปปั้นกลุ่ม กรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ พลเรือนและนักศึกษา ที่สามัคคีร่วมแรงใจ กาย แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น ชม สวนสตาลินหรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้น ระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนนี้เป็นสวนพฤกษชาติในแบบรัสเซีย

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ “ไท่หยางต่าว” หรือเกาะสุริยันเกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุดในช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ค่าเรือและค่ารถม้าลากเลื่อนไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)ชมนิทรรศการ และ ศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้นที่เกาะสุริยัน ซึ่งยิ่งใหญ่และโด่งดังไปทั่วโลก ปัจจุบันท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักน้ำแข็งในอาคารบนเกาะสุริยานี้ได้

  จากนั้นนำท่านสู่ HARBIN POLAR LANDพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชมการแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***เมนูพิเศษ สุกี้ระดับ 5 ดาว ในไอซ์โดม***

  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่งานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศาชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแม่น้ำซงฮั่วเจียงที่เล็กขนาดเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เท่าตึกหลายชั้น เป็นรูป กำแพงเมืองจีน หอฟ้า ปราสาทราชวัง สวนหิมะ ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยพักที่ POST HOTELหรือเทียบเท่า


  วันที่หก ฮาร์บิน —กวางเจา —กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สนามบินปักกิ่ง

  09.20 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไชน่าเซาร์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 6261

  15.20 น. เดินทางถึง เมืองกวางเจา หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเช็คอินต่อสู่กรุงเทพมหานคร

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน จากนั้นเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ

  19.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาร์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 361

  21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  ****************************

  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 52,900 บาท พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท

  เด็กต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 51,900 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 51,000 บาท

  *** กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป***

  อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ

  อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /

  *** ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนรถท้องถิ่น 150 หยวน ต่อท่านทั้งทริป (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)***

  หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

  เงื่อนไขการยกเลิก

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

  เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ

  - ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

  - ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินประมาณ 1,000,000 บาท

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102