***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์สแกนดิเนเวีย EXCLUSIVE VIP!

  ราคา : 239,000 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : นอร์เวย์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน

   

  ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน

  โดยสายการบินไทย

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ

  21.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย(TG)เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ ออสโล

  00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

  07.25 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (FROGNER PARK)อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน ?โมโนลิธ? กลางสวนที่สูงถึง17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิลลิแฮมเมอร์(LILLEHAMMER)ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงออสโลประมาณ 180 กิโลเมตร ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski และอดีตเคยเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย เดินทางถึง เมืองลิลลิแฮมเมอร์อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองที่แสนบริสุทธิ์ บริเวณถนนย่านใจกลางเมืองที่เรียกว่า Storgata เป็นย่านถนนคนเดินภายในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์ ภัตตาคาร และร้านค้าสไตล์บูติคอยู่มากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่โรงแรม SCANDIC LILLEHAMMER หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3 ลิลลิแฮมเมอร์ - โรรอส - ชมเมือง - ทรอนด์เฮม - ชมเมือง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรรอส(ROROS)(240 กิโลเมตร)เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1644 - 1977 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของความเก่าแก่ของเมือง อาคารไม้เก่าที่สุดในยุโรป และเป็นหนึ่งในเมืองเหมืองแร่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เดินทางถึง เมืองโรรอส นำท่าน เดินเล่นชมเมืองและเข้าชม โบสถ์โรรอส (ROROS KIRKE) โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1780 หรือเมื่อสองร้อยกว่าปีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆที่ผ่านมาต่างต้องถ่ายรูปที่โบสถ์หลังนี้ จนได้เวลาอันสมควร

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม(TRONDHEIM)(160 กิโลเมตร) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์ เดินทางถึง เมืองทรอนด์เฮม นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่านชม สะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พักโรงแรม CLARION TRONDHEIM หรือเทียบเท่า

  วันที่ 4 ทรอนด์เฮม คริสเตียนซุนด์ เส้นทางสายแอตแลนติค ออเลอซุนต์

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา(HALSA) (145 กิโลเมตร)เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)(50 กิโลเมตร)เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ที่เรียกกันว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  14.30 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองออเลอซุนต์ (ALESUND)โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค(The Atlantic Road) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  16.15 น. นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสู่ เมือง VESTNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที *** นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออเลอซุนต์ (AULESUND)เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีความคึกคักมากแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจินตนาการด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว (ART NOUVEAU) ตั้งอยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม เมืองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปีค.ศ.1904 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ และด้วยความช่วยเหลือเงินบริจาคจากทั่วยุโรป จึงทำให้สามารถสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้ นำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสันและความน่ารักของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่ารักที่สุด และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก SCANDIC ALESUND หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5 ออเลอซุนต์ เส้นทางTrollstigen ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด โลเอน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินทะเลอันเป็นภาพแบบพานาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ ออกเดินทางโดยใช้เส้นทาง TROLLSTIGEN เส้นทางไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะเดินเล่นบนจุดชมวิว จากนั้นจะเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ามกลางขุนเขากว้างใหญ่ กระทั่งถึงท่าเรือไกแรงเกอร์(GEIRANGER) (270 กิโลเมตร)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของ ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ จากคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งนี้ไว้กับมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งนี้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (65 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม เดินทางถึง เมืองโลเอน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก LOENFJORD หรือเทียบเท่า

  วันที่ 6 โลเอน ธารน้ำแข็งบริกเดล สคีย์ เบอร์เกน ขึ้นรถรางไฟฟ้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล(BRIKSDALSBRE)(30 กิโลเมตร) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสคีย์(SKEI) (90 กิโลเมตร)เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวัน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางต่อ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (220 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกอีกด้วย นำท่าน ขึ้น รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พักโรงแรม RADISSON BLU NORGE หรือเทียบเท่า

  วันที่ 7 เบอร์เกน ชมเมือง วอส รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา ฟลัม เกโล

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณ ท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชม ตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) (110 กิโลเมตร) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา(FLAMBANA)ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีเมืองวอส(FLAM)สู่ สถานีไมร์ดาล(MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงามที่แสนประทับใจ กระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เดินทางถึง เมืองฟลัม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (120 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พักโรงแรม DR.HOLMS หรือเทียบเท่า

  วันที่ 8 เกโล ออสโล ช้อปปิ้ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงออสโล (OSLO) (250 กิโลเมตร)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร

  ที่พักโรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่า

  วันที่ 9 ออสโล อัลต้า ฮอนนิ่งสแวค พิพิธภัณฑ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน เบอร์เกน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล การ์เดอร์มอน (OSLO AIRPORT GARDEMOEN)

  12.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลต้า โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4546

  *** อิสระอาหารกลางวันบนเครื่องบิน มอบเงินสดให้ท่านละ 20 ยูโร ***

  14.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) (210 กิโลเมตร) ชุมชนที่อยู่เหนือสุดของโลก สถานที่ตั้งของท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที่สำคัญของประเทศ เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวค นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมงที่เรียงรายไปด้วยตัวอาคารไม้ทาสีสดใส ไล่ระดับไปตามความสูงของที่ลาดเชิงผา ตื่นตาไปกับความสวยงามของเหล่าสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น เสื้อถัก, ไม้แกะสลัก, เครื่องเงิน และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้รอบๆตัวเมืองยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

  21.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (NORTH CAPE) นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก เฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ทเคปด้วยแชมเปญ และไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือนแหลมนอร์ทเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีท่านอาจได้ชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนั่นเอง จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม

  ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า

  วันที่ 10 ฮอนนิ่งสแวค กิจกรรมการจับปูยักษ์ อัลตา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมง บริเวณรอบๆ ตัวเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์(KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านล่องเรือสู่ Sarnesfjord บริเวณจุดน้ำลึกเพื่อนำปูยักษ์(RED KING CRAB)ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่มจนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลตา(ALTA)(210 กิโลเมตร)เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พักโรงแรม SCANDIC ALTA หรือเทียบเท่า

  วันที่ 11 อัลตา ออสโล กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลตา (ALTA)

  10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4543

  12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล

  14.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

  **********************************************

  หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน

  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102