***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์อินเดีย จารึกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน บิน TG

  ราคา : 53900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูก่อนพระอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจารึกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักไปถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ นำสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า

   

  ทัวร์อินเดีย จารึกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 7 วัน 6 คืน

  โดยสายการบิน ไทย

  กำหนดวันเดินทาง เดินทางวันที่ 13 — 19 ธันวาคม 2557

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ —พุทธคยา — ต้นศรีมหาโพธิ์ - วัดไทย

  09.10 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เจ้าหน้าที่คอยบริการต้อนรับ

  12.10 น. เดินทางสู่เมืองกายา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 327

  14.00 น. ถึงเมืองกายา (พุทธคยา )(เวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี่ดังนั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องมาประกอบกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาที่นี่ นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชม สัตตมหาสถานสถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ จากนั้นนำท่านชม แม่น้ำเนรัญชราสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้

  19.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม HOTEL SUJATA, HOTEL BODHGAYA REGENCY

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร พักผ่อนอิสระ

  วันที่ 2 พุทธคยา - เมืองราชคฤห์ — เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน - นาลันทา - ปัตนะ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ

  09.00น. นำทักท่านขึ้น เขาคิชกูฎเพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง

  หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้เองโดย ใช้เวลาประมาณ 25-30นาที สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา / ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ประมาณ 1,000รูปี )

  ชม วัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่ พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  บ่าย หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยก พระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15ค่ำเดือน 3พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา จากนั้นเดินทางสู่ ปัตนะ หรือ ปาฏลีบุตร เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 3 ที่วัดอโศการาม พระพุทธองค์เสด็จปาฏลีบุตรพระพุทธองค์ ได้เคยเสด็จผ่าน ปาฏลีบุตร มาหลายครั้ง และยังเคยทรงพยากรณ์ กับพระอานนท์ ถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคต ของปาฏลีบุตรว่า“ต่อไปภายหน้า เมืองนี้จักเป็นจุดสำคัญ ทางการค้าขาย เป็นแดนอารยชน นำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทาซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการ หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม HOTEL CHANKYA

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่3 ปัตนะ- ไวสาลี - กุสินารา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไวสาลีหรือไพศาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี หนึ่งในมหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล เมืองเวสาลีนี้มีความสำคัญไม่แพ้เมืองนาลันทาที่เรากำลังจะเดินทางออกมาเช่นกัน เป็นเมืองใหญ่หนึ่งในเจ็ดของอินเดียโบราณ นำทุกท่านเข้าสักการะ ปาวาลเจดีย์สถานที่ปลงมายุสังขารว่าอีกสามเดือนจักเข้าสู่ปรินิพพาน แล้วพาทุกท่าน เข้าสักการะ กูฏาคาร ป่ามหาวันสถานที่ประทับจำพรรษาที่ห้า และที่ทรงอนุญาตให้สมเด็จแม่มหาปชาบดี อุปสมบทเป็นภิกษุณีองค์แรก มีหัวสิงห์สมบูรณ์ที่สุด

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

  บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา

  19.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม IMPERIAL, KUSHINAGAR, LOTUS NIKKO

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่4 กุสินารา— ลุมพินี (เนปาล)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ สาลวโนทยานไปไหว้สถูปปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธรูปปางอนุฐิตสีหไสยาสน์ สร้างปี พ.ศ 950 โดยท่านหริพละสวามี บริจาคทรัพย์จ้างนายช่างชื่อ ทินะ ชาวมถุรา แกะเป็นสามมิติ พาทุกท่านสักการะบูชา สวดมนต์ เจริญจิตภาวนารับมรดกธรรม ปัจฉิมวาจา อย่างปิติสุขเป็นล้นพ้น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

  หลังอาหาร เดินทางสู่ สถานประสูติ สวนลุมพินีวัน ที่ ประเทศเนปาล

  ***(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่เนปาล)***

  บ่าย เตรียมตัวออกเดินทางสู่เมือง ลุมพินี ระยะทาง 170 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง.จากนั้นแวะพักที่พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 เพื่อรอการทำพิธีข้ามผ่านไปประเทศเนปาล

  19.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม BUDDHA MAYA GARDEN, CRYSTEL

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่5 ลุมพินี(เนปาล) —สาวัตถี —วัดเชตวัน —พระคันธกุฎี

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านนมัสการ ที่ประสูติของ ณ สวนลุมพินีวันอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกบิลพัตถ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ และประสูติพระโอรส ณ สถานที่นี้ ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ มีต้นโพธิ์ วิหารมายาเทวี ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศกและ สระโบกขรณีและนำท่านชม อุทยานพุทธศาสนาชม วัด จีน วัดไทย วัดญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเนปาลสู่เมือง สาวัตถี ระยะทาง 180 กม. (ใช้เดินทางประมาณ 4-5ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ณ พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960

  บ่าย เดินทางสู่เมืองสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล หนึ่งในมหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งสมัยพุทธกาลเป็นที่ที่พระพุทธเจ้า ประทับจำพรรษา ณ เชตวันมหาวิหารและบุพพาราม พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครสาวัตถึเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา ตั้งมั่นอยู่ในพระไตรสรณคมณ์ สองมหาอุบาสก อุบาสิกา คือ อนาถบิณทิกเศรษฐี และนางวิสาขา มิคาร มารดาก็พำนักอยู่ ณ พระนครแห่งนี้

  20.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม PAWAN PALACE, LOTUS NIKKO

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่6 สาวัตถี —พารานาสี

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านชม วัดเชตวันมหาวิหาร และ ต้นอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ซึ่งชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาวัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของบิณฑิกเศรษฐีเป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษาณ พระมูลคันธกุฏีและ ชม กุฎิพระสีวลี กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร ปัจจุบันวัดเชตวันมหาวิหารเหลือเพียงซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะจากทางราชการอินเดียเป็นอย่างดี ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำราปติ (Rapti) นอกกำแพงเมืองสาวัตถีไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ ตำบลสะเหต รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย เดินทางสู่ พารานาสีระยะทางประมาณ 176 กม.(ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)พารานาสีเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ที่ป่าอัสปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพารานาสี ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ก่อให้เกิดพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่ ๑ ภายหลังตรัสรู้ ณ ป่าอิสปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม CLARK HOTEL

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่7 พาราณสี —กรุงเทพมหานคร

  04.30 น. นำทุกท่านล่อง คงคาธาราสักสิทธ์แห่ง ลัทธิพราหมณ์ ที่มีต้นกำเนิด สายธารจาก หิมพานพนาวัน ขุนเขาไกรลาส

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสารนาถตั้งอยู่ทางเหนือของพาราณสี เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตมฤคทายวันซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เสด็จเดินด้วยพระบาทจากพุทธคยา มาสู่ป่าอิสิปตมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ นมัสการ เจาคันธีสถูปพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่พบปัญจวัคคีย์ ก่อนแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตรทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก ชม ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นทรงบาตรคว่ำ มีช่องรอบสถูปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นจุดที่ทรงแสดง ธรรมจักกัปวัตนสูตร นมัสการ พระคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากที่ตรัสรู้ ชมสังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารณ วัดไทยสารนาถ

  บ่าย กลับสู่ เมือง พาราณาสี เดินทางสู่ประเทศไทย

  16.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยงบินที่ TG 328

  21.15 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

  ******************************************************************

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ท่านละ 54, 500 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 53, 500 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 49, 500 บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป — กลับ กรุงเทพฯ - คยา // เดลลี - กรุงเทพ ฯ

  - ค่าวีซ่าอินเดีย — เนปาล (สำหรับคนไทย )

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

  - ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ ( ท่านใดไม่ทานเนื้อสัตว์กรุณาแจ้งด้วย )

  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการทุกที่

  - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

  - พระวิทยากรตลอกการเดินทางในประเทศอินเดีย และเนปาล

  - หัวหน้าทัวร์คอยให้บริการตลอดโปรแกรม

  - น้ำดื่มและผ้าเย็น

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ค่าหนังสือเดินทาง

  - ค่าเครื่องดื่มหรืออาหารที่ท่านสั่งเองนอกเหนือจากรายการ

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า มินิบาร์

  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 45 USD ต่อท่านตลอดทริป

  - ค่าเสลี่ยง คนหามขึ้น — ลง เขาคิชกูฏ

  การจองและชำระเงิน

  การสำรองที่นั่งก่อนท่านละ 20,000 บาท

  ส่วนที่เหลือทั้งหมดขอให้ท่านชำระก่อนออกเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 วัน

  การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย

  บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ ทัวร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

  กรณียกเลิกการเดินทาง

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

  - ตามกฎของสายการบิน ไม่อนุญาตให้นำของเหลวทุกชนิดใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง และของมีคม เช่น มีด กรรไกร ที่ตัดเล็บ ส้อม ไฟแช๊ค มีดพับ(ถ้านำไปกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อนำเข้าใต้เครื่อง)

  - ไฟฉาย ( ไฟฟ้าที่อินเดียดับบ่อย ), ร่ม หรือหมวก, ยากันยุง, แชมพู, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน

  - มีดเล็กปอกผลไม้, กรรไกรตัดเล็บ, สมุดโน้ต, ปากกา,

  - อาหารที่ท่านชอบส่วนตัว ( สำหรับท่านที่ทานอาหารยาก )

  - สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปให้พอกับจำนวนวันที่เดินทาง เพราะที่อินเดียหาซื้อยาก และมีราคาแพง

  - กล้องถ่ายรูป วีดีโอ ถ้าท่านนำไปควรเตรียมถ่าน ฟิล์ม และปลั๊กต่อสามขาชนิดขากลมไปด้วย เวลาชาร์ทเครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ

  - กระเป๋าเดินทางที่นำไปควรมีกุญแจล๊อค ( น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. )

  - ทางทัวร์เตรียมพลาสติก หรือผ้าปูนั่งสมาธิให้ค่ะ พร้อม ธูป เทียน

  - เครื่องแต่งกาย เดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็น ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาว ที่พุทธคยาถ้าสวมใส่ชุดสีขาวจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ รองเท้าควรสวมใส่แบบสบาย ๆ

  การเปลี่ยนแปลงรายการ

  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เพราะในประเทศอินเดียมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบฉับพลันได้เสมอ

  ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่จะรักษาสิทธิ์ของท่านเต็มที่ และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

  อภินันทนาการ

  *** บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ ทัวร์ จำกัด อภินันทนาการท่านด้วย กระเป๋าลากมีล้อเลื่อนสวยหรูอย่างดี ท่านละ 1 ใบ พร้อมหนังสือสวดมนต์ ท่านละ 1 เล่ม ***

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102