***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์อินเดีย อินเดิย-เนปาล ทอดผ้าป่า จาริกแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ชมทัชมาฮาล บินTG

  วันเดินทาง: สนใจติดต่อ ....

  ราคา : 59,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน กับสายการบินไทย ร่วมทอกผ้าป่าสามัคคีที่วัดไทยในเมืองสาวัตถี

   

  จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

  นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า ?ดูก่อนพระอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักไปถึงสุคติโลกสวรรค์?โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ นำสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า

  กำหนดวันเดินทาง 18-27 พฤษศจิกายน 2556

  วันแรก กรุงเทพฯ ?พุทธคยา? ต้นศรีมหาโพธิ์ - วัดไทย

  10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เจ้าหน้าที่คอบริการต้อนรับ

  12.10 น. เดินทางสู่เมืองกายา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8820

  14.00 น. ถึงเมืองกายา (พุทธคยา ) นำท่านนมัสการพุทธสถานที่สำคัญ ต้นพระศรีมหาโพธิ์

  เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ พระแท่นวัชระอาสน์อนิมิสเจดีย์รัตนจงกรมสระมุจลินทร์ฟังบรรยายความสำคัญของสถานที่ต่างๆจากนั้น ชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ลอยถาดบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส

  19.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม......

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร พักผ่อนอิสระ

  วันที่สอง พุทธคยา?นาลันทา- ปัตนะ ? ไวสาลี

  06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหาร โรงแรม

  จากนั้นสู่ นาลันทา เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์

  ประมาณ ๑ โยชน์ (ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร)ณ เมือง นี้สวนมะม่วงชื่อ "ปาวาริกกัมพวัน" หรือสวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐีซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้งชมตะโปธารน้ำร้อน ชม ซากมหาวิทยาลัยนาลันทา พุทธศาสนาที่รุ่งเรืองโด่งดังที่สุดในโลกมีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุจำนวนหมื่น ซึ่งถูกทำลายโดยชาวมุสลิมเหลือแต่ซากปรักหักพัง และยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตรชมพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร ชม วัดเวฬุวันซึ่งถือเป็น วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้า และเหล่าพระสงฆ์สาวกปัจจุบันยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอินเดีย

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณ ห้องอาหาร

  จากนั้น..... เดินทางสู่ ปัตนะ หรือ ปาฏลีบุตร เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 3 ที่วัดอโศการาม พระพุทธองค์เสด็จปาฏลีบุตรพระพุทธองค์ ได้เคยเสด็จผ่าน ปาฏลีบุตร มาหลายครั้ง และยังเคยทรงพยากรณ์ กับพระอานนท์ ถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคต ของปาฏลีบุตรว่า?ต่อไปภายหน้า เมืองนี้จักเป็นจุดสำคัญ ทางการค้าขาย เป็นแดนอารยชน

  เดินทางต่อ......สู่เวสาลีหรือไพศาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี หนึ่งในมหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล เมืองเวสาลีนี้มีความสำคัญไม่แพ้เมืองนาลันทาที่เรากำลังจะเดินทางออกมาเช่นกัน เป็นเมืองใหญ่หนึ่งในเจ็ดของอินเดียโบราณ เมืองเวสาลีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาสุดท้ายตอนพระพุทธองค์เสด็จผ่านมายังเมืองนี้??..ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า?อีกสามเดือนจากนี้ไป ตถาคตจะดับขันธ์ปรินิพพาน? หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพาน

  เมืองเวสาลี......ซึ่งพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองรอดพ้นจากโรคห่า ที่มาของการสวดรัตนปริตร์ นมัสการซาก สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับแบ่งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน เที่ยวชมวัดไทยเวสาลี สระน้ำศักดิ์ของพระเจ้าลิจฉวี

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม.......

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่สาม ไวสาลี - กุสินารา

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่าน.......เดินทางสู่ เมือง กุสินารา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณห้องอาหาร

  บ่าย สถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวะโนทยาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัตริย์มีสถูปและวิหารปรินิพพาน ชมต้นสาละ สัญลักษณ์ของสถานที่ปรินิพพานนมัสการ องค์ปรินิพพานสถูปมีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร3 ชั้น ชมปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขนาดใหญ่นมัสการ มกุฎพันธ์เจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม...........

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่สี่ กุสินารา? ลุมพินี (เนปาล)

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหาร เดินทางสู่ สถานประสูติ สวนลุมพินีวัน ที่ ประเทศเนปาล

  ***(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่เนปาล)***

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณห้องอาหาร

  บ่าย จากนั้นนมัสการ ที่ประสูติของ ณ สวนลุมพินีวัน อดีตเป็นอุทยานตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกบิลพัตถ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดาขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาลราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ และประสูติพระโอรส ณสถานที่นี้ ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ มีต้นโพธิ์วิหารมายาเทวี ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศกและ สระโบกขรณีและนำท่านชม อุทยานพุทธศาสนา ชม วัด จีน วัดไทย วัดญี่ปุ่น

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่ห้า ลุมพินี(เนปาล) ?สาวัตถี?วัดเชตวัน ?พระคันธกุฎี

  07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สาวัตถี นำท่านเดินทางจากเนปาลสู่ สาวัตถีระยะทาง180กม.

  (ใช้เดินทางประมาณ4 ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณห้องอาหาร

  เดินทางสู่เมืองสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศล หนึ่งในมหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งสมัยพุทธกาลเป็นที่ที่พระพุทธเจ้า ประทับจำพรรษา ณ เชตวันมหาวิหารและบุพพาราม พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครสาวัตถึเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา ตั้งมั่นอยู่ในพระไตรสรณคมณ์ สองมหาอุบาสก อุบาสิกา คือ อนาถบิณทิกเศรษฐี และนางวิสาขา มิคาร มารดาก็พำนักอยู่ ณ พระนครแห่งนี้จากนั้น......ชม วัดเชตวันมหาวิหาร และ ต้นอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ซึ่งชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาวัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของบิณฑิกเศรษฐีเป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา ณ.พระมูลคันธกุฏีและ ชม กุฎิพระสีวลี กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร ?.ปัจจุบันวัดเชตวันมหาวิหารเหลือเพียงซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะจากทางราชการอินเดียเป็นอย่างดี ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำราปติ (Rapti) นอกกำแพงเมืองสาวัตถีไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ ตำบลสะเหต (Saheth) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

  20.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม..........

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่หก สาวัตถี? ทอดกฐิน - พารานาสี

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านทอดกฐิน ณวัดไทยสาวัตถีวิปัสสนาจากนั้นเดินทางสู่พารานาสี.........ระยะทาง176 กม.(ใช้เวลาประมาณ6 ชม.)

  12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร

  เย็น เดินทางสู่พารานาสี.........ระยะทาง176 กม.(ใช้เวลาประมาณ6 ชม.)

  พารานาสี เมืองหลวงของแคว้นกาสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ที่ป่าอัสปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพารานาสี ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ก่อให้เกิดพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่ ๑ ภายหลังตรัสรู้ ณ ป่าอิสปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

  18.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม.....

  รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

  วันที่เจ็ด พาราณสี?อัครา

  06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม

  เช้า ******ล่อง คงคาธาราสักสิทธ์ แห่ง ลัทธิพราหมณ์ ที่มีต้นกำเนิด สายธารจาก หิมพานพนาวัน ขุนเขาไกรลาส*** จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสารนาถ ตั้งอยู่ทางเหนือของพาราณสี เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตมฤคทายวัน ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เสด็จเดินด้วยพระบาทจากพุทธคยามาสู่ป่าอิสิปตมฤคทายวันเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์นมัสการ เจาคันธีสถูปพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่พบปัญจวัคคีย์ก่อนแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตรทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกชม ธัมเมกขสถูปสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นทรงบาตรคว่ำ มีช่องรอบสถูปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจุดที่ทรงแสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรนมัสการพระคันธกุฏิกุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากที่ตรัสรู้ ชมสังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า1,000 หลัง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

  บ่าย กลับสู่ เมือง พาราณาสี อิสระ ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง ชาวพาราณาสี มากมาย ตามอัธยาศัย

  ( และที่พาราณาสีนี้ ยังมีการนวดแบบ อายุรเวชที่เป็น ต้นตำหรับ ที่ดีที่สุด ในอินเดีย)

  18.45 น เดินทางสู่ พาราณาสี โดยรถไฟ ปรับอากาศVaransi - Agra ? ขบวน Awadh Express

  พักผ่อน บนรถ ขณะเดินทางสู่ อัครา ( เป็นที่นั่งแบบ ตู้นอน First Class )

  วันที่แปด อัครา ? นิวเดลลี ? ทัชมาฮาล

  06.00 น. เดินทางถึงสถานี อัครา นำท่านสู่โรงแรม?.

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม .....หลังจากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในชั้นล่างของทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดดเด่นเปลี่ยนสีไปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดทัชมาฮาล ชมวิว แม่น้ำยุมนา ด้านหลัง

  .....จากนั้นนำท่านชม Agra Fort ?อัคราฟอร์ท? ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กมเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลา ช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านกระจกเงาที่ตั้งอยู่ในที่คุมขังสะท้อนเงาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสี ของพระองค์ประทับอยู่นิรันดร์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  บ่าย หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ นิวเดลลีโดยรถ โค้ช ปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

  ถึงนิวเดลลี ..นำท่านชม ประตูแห่งอิสรภาพ อินเดียน เกท

  ?,กรณีมีเวลา นำท่านช้อปปิ้งย่านถนน จันทร์ปาท แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อินเดียที่หลากหลายสิ้นค้าให้ท่านได้เลือกต่อรองราคา แบบ เซียน โค่นเซียน..

  20.00น รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินอินทิรา กรานธี นิวเดลลี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  วันที่เก้า อัครา ? นิวเดลลี? กรุงเทพมหานคร

  00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316

  06.20น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

  *************************************************************************************

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ท่านละ 59,000 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 58,000 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 57,000 บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,000 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป ? กลับ กรุงเทพฯ - คยา //เดลลี -กรุงเทพ ฯ

  - ค่าวีซ่าอินเดีย ? เนปาล ( สำหรับคนไทย )

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

  - ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ ( ท่านใดไม่ทานเนื้อสัตว์กรุณาแจ้งด้วย )

  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการทุกที่

  - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ค่าหนังสือเดินทาง

  - ค่าเครื่องดื่มหรืออาหารที่ท่านสั่งเองนอกเหนือจากรายการ

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า มินิบาร์

  การจองและชำระเงิน

  การสำรองที่นั่งก่อนท่านละ 10,000 บาท

  ส่วนที่เหลือทั้งหมดขอให้ท่านชำระก่อนออกเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 วัน

  การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย

  บริษัท เดอะ ฟีนิกส์ 999 จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

  กรณียกเลิกการเดินทาง

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

  - ตามกฎของสายการบิน ไม่อนุญาตให้นำของเหลวทุกชนิดใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง และของมีคม เช่น มีด กรรไกร ที่ตัดเล็บ ส้อม ไฟแช๊ค มีดพับ

  ( ถ้านำไปกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อนำเข้าใต้เครื่อง )

  - ไฟฉาย ( ไฟฟ้าที่อินเดียดับบ่อย ), ร่ม หรือหมวก, ยากันยุง, แชมพู, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน

  - มีดเล็กปอกผลไม้, กรรไกรตัดเล็บ, สมุดโน้ต, ปากกา,

  - อาหารที่ท่านชอบส่วนตัว ( สำหรับท่านที่ทานอาหารยาก )

  - สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปให้พอกับจำนวนวันที่เดินทาง เพราะที่อินเดียหาซื้อยาก และมีราคาแพง

  - กล้องถ่ายรูป วีดีโอ ถ้าท่านนำไปควรเตรียมถ่าน ฟิล์ม และปลั๊กต่อสามขาชนิดขากลมไปด้วย เวลาชาร์ทเครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ

  - กระเป๋าเดินทางที่นำไปควรมีกุญแจล๊อค ( น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. )

  - ทางทัวร์เตรียมพลาสติก หรือผ้าปูนั่งสมาธิให้ค่ะ พร้อม ธูป เทียน

  - เครื่องแต่งกาย เดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็น ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาว ที่พุทธคยาถ้าสวมใส่ชุดสีขาวจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ รองเท้าควรสวมใส่แบบสบาย ๆ

  การเปลี่ยนแปลงรายการ

  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เพราะในประเทศอินเดียมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบฉับพลันได้เสมอ

  ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่จะรักษาสิทธิ์ของท่านเต็มที่ และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

  อภินันทนาการ

  *** บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด อภินันทนาการท่านด้วย กระเป๋าลากมีล้อเลื่อนสวยหรูอย่างดี ท่านละ 1 ใบ พร้อมหนังสือสวดมนต์ ท่านละ 1 เล่ม ***

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102