***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน บิน GE

  ราคา : 25900 - 27900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทเป-ไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ตึกไทเป 101 อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,สุกี้ชาบูชาบู,อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน,สเต็ก+สลัดบาร์

   

  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน TRANSASIA

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-ไต้หวัน

  17.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 3 เคาท์เตอร์ D

  สายการบินTRANSASIAเจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

  20.20น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบินTRANSASIAQเที่ยวบินที่GE868

  00.50. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

  ที่พักCITY SUITES TAOYUAN GATEWAYหรือเทียบเท่า www.citysuites.com.tw/

  วันที่สอง วัดเหวินอู่ -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา

  แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเหวินอู่ ซึ่ง

  หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้า

  แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี

  มูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันได้เวลาอันสมควร

  ต่อด้วย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตรมีความยาว 33 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า“สุริยันจันทรา”ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋งที่ ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965ได้เวลาอันสมควร

  เที่ยง äบริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สุกี้ ชาบู

  บ่าย นำท่านชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย.

  เย็น äบริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สเต็ก+บาร์สลัด

  หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี

  ชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGERพลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ

  พักที่FULL SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สาม พิพิธภัณฑ์กู้กง -ศูนย์ประการังแดง-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-DUTY FREE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ต่อด้วย จากนั้นนำคณะท่านเข้าชมศูนย์ประการังแดงชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะ

  อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

  นำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรดและขนมอื่นๆ

  อีกมากมายที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

  นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  เที่ยง äบริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอู่เจี้ยว 200 ล้านหลังอาหาร

  นำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค”ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

  เย็น äบริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยจากนั้นเดินทางเข้า

  พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เย่หลิ่ว- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)-กรุงเทพ

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ต่อด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เย่หลิ่วซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย.

  ต่อด้วย นำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %

  **ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 **ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  เที่ยง äบริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารนินจา

  16.30น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TRANSASIAQเที่ยวบินที่ GE867

  19.20น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

  §§§§§§§§§§**ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **§§§§§§§§§§

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  โปรโมชั่น พิเศษ !! จำนวนจำกัด !!ไม่มีกระเป๋าแจก

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กอายุ 2-11 ปี

  ( เสริมเตียง )

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กอายุ 2-11ปี

  (ไม่เสริมเตียง)

  พักเดียว

  จ่ายเพิ่ม

  14-17 ก.พ 57

  25,900

  25,900

  23,900

  6,000

  13-16 มี.ค 57

  25,900

  25,900

  23,900

  6,000

  04-07 เม.ย 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  12-15 เม.ย 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  13-16 เม.ย 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  01-04 พ.ค 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  02-05 พ.ค 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  22-25 พ.ค 57

  27,900

  27,900

  25,900

  6,000

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  · ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ กรุงเทพ –ไทเป

  · ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )

  · ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง

  · ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ

  · ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ

  · ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

  · น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน.

  · ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

  หมายเหตุ.ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ 10 ปีลดทันที 1,500 บาท / ท่าน.

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  · ค่าทำพาสปอร์ต

  · ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ

  · ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  · ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน.

  · ทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 150 NTD ต่อวันต่อท่าน รวม 600 NTD หรือประมาณ 650บาท.

  · ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ประมาณ 550 บาทหรือ 500NTD

  หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน การเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอ หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

  การยกเลิก

  1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท

  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  การชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 15 วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102