***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บิน MU

  วันเดินทาง: 20-25 มี.ค. 66

  ราคา : 32,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : สัมผัส 4 เมืองบรรยากาศคลาสสิค เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ, เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมโบราณ เทือกเขาหิมะมังกรหยก และดินแดนลี้ลับสุดขอบฟ้าแชงกรีล่า และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

   

  ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

  โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

  วันเดินทาง 20-25 มีนาคม 2557

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินคุนหมิง เมืองฉู่สง

  13.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4ประตู 10 เคาเตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

  ข้อแนะนำสายการบิน (MU) กำหนดกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น / ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ

  15.55 เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU742 (เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

  18.55 เดินทางถึง ?สนามบินฉางสุ่ย? สนามบินแห่งใหม่เมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า ?นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงครับ)

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางสู่ ?เมืองฉู่สง? ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉงประมาณ 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้าหลี่ประมาณ 260 กิโลเมตร

  เข้าสู่ที่พัก YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สอง เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า

  เดินทางโดยรถโค้ชสู่ ?เมืองต้าหลี่?เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า ?หนันเจา? หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 ? 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น ชม ?ต้าหลี่กู่เฉิง หรือเมืองโบราณแห่งต้าหลี่? สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้ จากนั้นนำท่าน ผ่านชมด้านนอก ?ซานถ่า? หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 ? 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ?เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า? เมืองจงเตี้ยนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ และสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม แวะชม ?โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หรือฉางเจียงตี่ยี่วาน? เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นรูปตัว V อย่างตื่นตาตื่นใจ บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บ้านคลองหิน (สือกู่เจิ้น) บริเวณฟ้าใส น้ำเชี่ยว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าที่พัก ?ZHA XI DE LE HOTEL? (4*) หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโดด เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า

  ชม ?วัดลามะซงจ้านหลิง? ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด แวะให้ท่านได้เดินชม ?เมืองโบราณจงเตี้ยน? ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและ ร้านขายสินค้าที่ระลึกพืนเมืองมากมาย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ชม ?ช่องแคบเสือกระโดด หรือหูเทียวเสีย? ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปีกัดเซาะจนเกิดเป็น หุบเหวที่ลึกที่สุดในโลกบางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโคมแล้วเดินทางต่อจนถึงโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงสายสำคัญและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองจงเตี้ยน จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ?เมืองลี่เจียง? ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,400 เมตร ริมเทือกเขามังกรหยก ซึ่งยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ผ่านชมทิวทัศน์ยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมืองโบราณ ชม ?สระน้ำมังกรดำ? ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ?ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ? ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ลองชิมรสชาติอาหารไทยในต่างแดน)

  เข้าสู่ที่พัก ?GRAND LIJIANG HOTEL? (4*) หรือเทียบเท่า

  ท่านใดที่ยังไม่อยากนอน สามารถลงมาเดินชมความงามยามค่ำค่ำของ ?เมืองเก่าลี่เจียง?ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปีและยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็น ?มรดกโลกทางวัฒนธรรม? โดยองค์การ UNESCO เมื่อ ค.ศ.1987

  วันที่สี่ เมืองลี่เจียง โชว์จางอวี้โหม่ว Impression Lijiang นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก เมืองต้าหลี่ ร้านหยกจีน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชมการแสดง ?IMPRESSION LIJIANG?โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก ?จาง อวี้โหมว? ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง จากนั้นพาท่าน ?นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก? ที่ความสูง 4,506 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและชมความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยกอย่างใกล้ชิด ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา 13 ลูกนี้สูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อน เมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้

  เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ชม ?อุทยานน้ำหยก หรือยี่สุ่ยจ๋าย?สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ ?เมืองต้าหลี่? ให้ท่านได้พักผ่อนและชมวิวทิศทัศน์ที่งดงามระหว่างทาง แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ ?หยกจีน?ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าที่พัก ?ASIA STAR HOTEL? (4*) หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า เมืองต้าหลี่ คุนหมิง ศูนย์ชานานาชนิด วัดหยวนทง ร้านบัวหิมะ ร้านไข่มุกน้ำจืด ถนนคนเดินคุนหมิง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นเดินทางกลับสู่ ?คุนหมิง?ให้ท่านได้พักผ่อนและชมวิวทิศทัศน์ที่งดงามระหว่างทาง จากนั้นพา ?ชิมชานานาชนิด? ชาถือว่าเป็น Healthy drink หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะบรรดานักวิจัยค้นพบว่าในใบชานั้นประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายในเซลล์ ช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยขยายหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจตีบตัน ช่วยแก้กระหายและช่วยในการย่อยอาหาร

  เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)

  บ่าย ชม ?วัดหยวนทง? ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย แวะซื้อยาครอบจักวาล ?เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ? ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส และชม ?ร้านไข่มุกน้ำจืด?ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500กิโลกรัมนับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว เพื่อบำรุงผิวหน้าและกายให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(สุกี้เห็ด)

  หากมีเวลาเหลือและไม่ดึกเกินไป ให้ท่านได้เดินยืดเส้นยืดสายที่ ?ถนนคนเดินคุนหมิง? ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  เข้าสู่ที่พัก ?JIN JIANG (B) HOTEL? (4*) หรือเทียบเท่า

  วันที่หก คุนหมิง ร้านผ้าไหม เมืองโบราณกวนตู้ สนามบินคุนหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมคืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า แวะชม ?ร้านผ้าไหม? ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง เดินทางสู่ ?เมืองโบราณกวนตู้? เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

  เที่ยง บริการอาหารกล่องแบบชุดท่านละ 1 กล่อง (KFC)

  13.15 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU741

  14.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

  คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

  *** ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

  ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

  R

  CODE: JLJGDLUKMG5N6D-2025MAR14(10/2)

  สกุลเงินไทย

  ราคาเด็ก

  ออกเดินทาง(เดือน/วัน)

  ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

  พักห้อง

  เดี่ยวเพิ่ม

  ผู้ใหญ่1 +

  เด็ก1

  ผู้ใหญ่2+ เด็กเสริมเตียง

  ผู้ใหญ่2 + เด็กไม่มีเตียง

  มี.ค. 57: 20-25

  28,900

  5,900

  28,900

  27,900

  26,900

  อัตราค่าบริการรวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ ไปกลับ / ที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)/ อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) / บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. / ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ

  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปไกด์และคนขับรถที่คุนหมิง วันละ 20 หยวน X 6 วัน = 120 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน / ค่าทิปไกด์ที่ต้าหลี่ 10 หยวน X 2 วัน = 20 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน / ค่าทิปไกด์ที่แชงกรีล่า 10 หยวน X 2 วัน = 20 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน / ค่าทิปไกด์ที่ลี่เจียง 10 หยวน X 2 วัน = 20 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / หัวหน้ าทัวร์วันละ 100 บาทX 6 วัน = 600 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) หรือให้มากเท่าที่ท่านประทับใจ)/ ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

  การยกเลิกการจอง1) การยกเลิกการจองนั้น สำหรับประเทศที่ไม่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด สำหรับประเทศที่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วัน ทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินส่วนต่างระหว่างเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดได้ชำระล่วงหน้าหรือขำระขาดให้กับการบริการต่าง ๆ เช่นค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่ามัดจำโรงแรม ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินเป็นต้น (ยกเว้นอยู่ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องหรือช่วง High หรือ ช่วง High Peak ของสายการบิน) 2) หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง 3) คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  หมายเหตุ

  1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับเพื่อนเอเย่นต์ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า อย่างน้อย 10วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์

  2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้

  3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน

  5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข

  6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

  7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

  สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

  - รายการทัวร์นี้เป็นรายการเที่ยวแบบ ?จอยทัวร์? คือมีลูกค้าจากหลายๆบริษัท เดินทางท่องเที่ยวไปกลับร่วมกันเป็นหมู่คณะ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผู้ที่มีจุดประสงค์ซื้อทัวร์แล้วจะแยกตัวไปทำธุระส่วนตัวอื่นๆในภายหลัง (อาทิเช่น เยี่ยมลูก, เยี่ยมญาติ,เยี่ยมญาติ, ทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ)

  - เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

  *** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

  - ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102