***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน บิน TG

  วันเดินทาง: 11-16, 12-17 เม.ย. 66

  ราคา : 45500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : คุนหมิง-เขาซีซาน-ต้าหลี่-เจดีย์สามองค์-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง- ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก- เมืองโบราณลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-แชงกรีล่า- วัดซงจ้านหลิน-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง 11?16// 12?17 เมษายน 57 (สงกรานต์)

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่

  08.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  10.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

  14.05น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และถนนนานาชาติ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ASIA STAR HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สองของการเดินทาง คุนหมิง-ต้าหลี่- เจดีย์สามองค์-หยกแท้-ลี่เจียง-สระมังกรดำ

  พิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ แล้วนำท่านชมหยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้น ๆ เมื่อเดินทางถึงเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านสู่สระน้ำมังกรดำ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมLIJIANG GRAND HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง ลี่เจียง?ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-

  อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-ยาสมุนไพร พิเศษ ... อาหารไทย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา ลัดเลาะผ่านป่าสนพันปีสู่ที่ราบสูงหยินซันผิง แปลว่า ที่ราบดงฉำฉา เป็นสถานที่สำคัญของชาวนาซีและธิเบต จุดนี้จะโล่งกว้างมองเห็นภาพภูเขาหิมะมังกรหยกกับทิวฉำฉาสวยงามจับใจ จากนั้นนำท่านชม โชว์จางอวี้โหมว ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเผ่านาซีบนเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่พร้อมกับชมวิวฉากด้านหลังเป็นบรรยากาศของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามยากเกินจะบรรยาย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านชม อุทยานน้ำหยก (อวี้สุ่ยไจ้) สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า ?มังกรออกถ้ำ?ชั้นที่สองมีชื่อว่า ?มังกรเล่นน้ำ? ชั้นที่สามมีชื่อว่า ?มังกรโบยบิน? และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะของคนพื้นที่จากนั้นนำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมนู...อาหารไทย) แล้วนำท่านเที่ยวชม ต้าเอี้ยนเจิ้น หรือตลาดสี่เหลี่ยม หรือ เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ Unesco

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมLIJIANG GRAND HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ของการเดินทาง ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-แชงกรีล่า-

  วัดซงจ้านหลิน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ฉางเจียงตี้ยี่วาน ผ่านชมความสวยงามของโค้งแรกแม่น้ำแยงซีอันงดงาม เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือจนเกิดเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงซีขึ้น แล้วเดินทางต่อสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมากช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30เมตร ตามตำนานลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองจงเตี้ยนแล้วนำท่านชมวัดซงจ้านหลินซื่อ ซึ่งเป็นที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา(ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLY PLACE HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-คุนหมิง-เขาซีซาน-ไข่มุกน้ำจืด

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon)ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ตื่นตากับลานหิมะ และทิวทัศน์เบื้องล่าง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับเมืองคุนหมิง

  12.20 น. ออกเดินทางจากเมืองจงเตี้ยน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5934

  13.20 น. เดินทางถึงเมือง คุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่พระราชวังอี้เหอหยวนในกรุงปักกิ่งได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถูกที่ท่านสามารถต่อรองราคาได้ตลอดทั้งสองข้างทาง พร้อมชมทิวทัศน์ขุนเขาตามธรรมชาติอันงดงามและน่าประทับใจจากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมนู...สุกี้เห็ด)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม LONGWAY HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่หกของการเดินทาง คุนหมิง-ชิมชาผูเอ่อร์-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่าน ชิมชาผูเอ่อร์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิง และชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาคืนชีพ ชาซูสีไทเฮา พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากจากนั้นให้ท่านมีเวลาช้อปปื้งเลือกซื้อสินค้า อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊อปปี้ เครื่องหนังราคาถูก และของที่ระลึกมากมาย อย่างจุใจ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมนู...อาหารกวางตุ้ง)

  บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูกเพื่อเป็นของฝากแก่กับคนที่ท่านรัก

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง

  15.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

  16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

  [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม,ไข่มุก,ใบชาซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง 11?16// 12?17 เมษายน 57 (สงกรานต์)

  อัตราค่าบริการ

  Journey Shangri-La 6 Days (TG/MU)

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั๋ว

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  45,500

  31,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  43,900

  30,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

  42,900

  29,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

  41,900

  28,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  5,900

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 ม.ค. 57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

  สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

  ?ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ?ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ?ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ?ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ?ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10

  หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  ?ไม่แจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

  ? แจ้งล่วงหน้า 14 ? 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 7 ? 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

  ? แจ้งล่วงหน้า 3 ? 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  ? ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  ? เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102