***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ทุ่งลาเวนเดอร์ Promotion 5 วัน 3 คืน บิน CA

  ราคา : 18900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กำแพงเมืองจีน – หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ “ถนนหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย” อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง/อาหารแต้จิ๋ว/สุกี้ปักกิ่ง + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน แอร์ไชน่า

  กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15/18-22/25-29 มิถุนายน 57 และ 2-6/9-13/16-20/23-27 กรกฎาคม 57

  วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  22.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U (เคาน์เตอร์ NO. U1 — U7) สายการบินแอร์ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

  วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน — วังโบราณกู้กง — กายกรรมปักกิ่ง — ถนนหวังฝูจิง

  01.05 น. เหินฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIRCHINAเที่ยวบินที่ CA980บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  06.30 น. ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตรม. นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา ...จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ...จากนั้นเชิญชิมชา อวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาผู่เอ้อ ชามะลิ ฯลฯ

  **นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

  ค่ำ äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

  ãพักที่ Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเดียวกัน

  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนหวังฝูจิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้..

  วันที่สาม วัดลามะ — พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน— ตลาดรัสเซีย

  เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอาริยเมตไตรยที่งดงามและสูงถึง 26 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ” ...จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงาน คน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

  เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน ...จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้อิสระกับทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งเป้นสินค้าก๊อปปี้ทั้งหมดตามอัธยาศัย เชิญต่อรองราคากันแบบสุดๆ

  ค่ำ äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง

  ãพักที่ Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน —พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง THE PLACE

  เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยก จีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

  เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สุกี้ปักกิ่ง + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

  บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องราวโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง โดยในแต่ละห้อง จะเล่าถึงความสำคัญของกษัตริย์ แต่ละพระองค์ ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องอุปนิสัย และความสามารถในการปกครองบ้านเมืองที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

  ...จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ซึ่งทุกบ้านต้องมีติดไว้

  ค่ำ äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ย่านช้อปปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ãพักที่ Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเดียวกัน

  วันที่ห้า หอบูชาเทียนถาน—ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-กรุงเทพฯ

  เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

  เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ...แล้วนำท่านแวะชม ผีชิวซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกเช่าให้ตัวท่านเองหรือฝากให้คนทางบ้าน

  แวะชมและเลือกซื้อเครื่องประดับที่ร้านจิวเวอรี่ เป็นของขวัญสำหรับตัวเอง หรือเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก

  สมควรแก่เวลานำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ซึ่งหนึ่งปีที่ปักกิ่งจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ชมทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตา ให้อิสระแก่ทุกท่านเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  ** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  19.45น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINAเที่ยวบินที่ CA979

  23.45น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

  **********************************************************************

  กำหนดการเดินทาง เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

  อัตราค่าบริการ

  ราคาท่านละ

  ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ

  18,900

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ

  เพิ่ม 2,000 บาท (20,900)

  พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  5,000.-

  หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่อง เที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว, จิวเวอร์รี่ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากไม่ต้องการลงร้านใดร้านหนึ่ง ทางบริษัท จะขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 400 หยวนต่อร้าน ต่อท่าน)

  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

  - ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.

  หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ

  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลง

  ไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  - ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

  - กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 150หยวน ต่อทริป ต่อลูกค้า 1ท่าน (ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน) / ไม่รวมค่าทิปคนยกกระเป๋า

  - ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

  เงื่อนไขการให้บริการ

  การจอง: ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  การยกเลิก : - ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 — 29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ10,000บาท

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง1 — 14วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ของราคาทัวร์

  - ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

  ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นEXTRA FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไม่มี

  การคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  หมายเหตุ

  - คณะทัวร์ครบ 10ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง) ครบ 15ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสายการบิน และ/หรือเที่ยวบินได้ตามความเหมาะสม แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  - ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  - ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เช่น ถูกปฏิเสธวีซ่า, ยกเลิกการเดินทางกระทันหัน,กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากราคาทัวร์ดังกล่าวเป็นทัวร์ราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย

  - เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถขอหักเงินค่าบริการคืนได้ หากท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

  - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  **โปรดทราบ ทัวร์ราคาพิเศษนี้ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปเที่ยวตามรายการทุกวันเท่านั้น หากไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน เพราะประสงค์จะไปติดต่อธุรกิจ ไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวอิสระ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรุณาแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริงเมื่อทำการจอง เพื่อทางบริษัทฯ จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม หากท่านไม่ได้แจ้งให้ชัดเจน และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์บางวัน ทางบริษัทฯ จะยกเลิกที่พัก อาหาร ทัวร์ การใช้รถตามรายการ พร้อมทั้งตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และขากลับประเทศไทยทันที ยกเว้น!! หากการไปพบญาติหรือการไปพบติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางบริษัทฯ จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102