***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน บิน TG

  ราคา : 32900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย อาหารระดับฮ่องเต้ กุ้งมังกร หมูหัน เป็ดหนังกรอบ

   

  ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ — กวางเจา — เป็ดหนังกรอบ+ซีฟู๊ดสดๆ

  08.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ DโดยสายการบินTHAIเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน

  10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668

  14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 ) พิเศษ !!!! เป็ดหนังกรอบ พร้อมทั้งอาหารซีฟู้ด สดสด

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... XINDONGHAO HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

  *** คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้า รบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมหนังสือเดินทาง+รูปถ่าย+นามบัตร***

  วันที่สองของการเดินทาง เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ — ตลาดเป่ยจิงลู่

  เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 )...นำท่านชม ร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของกวางเจา...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 ) พิเศษ...หมูหัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่นU2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... XINDONGHAO HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์— ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว

  เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก( มื้อที่ 4 )...จากนั้นนำท่านชม ร้านบัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อของกวางเจา...นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 ) พิเศษ...กุ้งมังกรหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย บรรยากาศจะคล้ายๆถนนนาธานในฮ่องกง

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... XINDONGHAO HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ของการเดินทาง กวางเจาเทรดแฟร์ — ศูนย์ค้าส่ง —กวางเจา —กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 6 )

  นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ)

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )..เมนู อาหารแต้จิ๋ว

  บ่าย ให้ท่านได้สัมผัส “ศูนย์ค้าส่ง”สินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง เจาะลึกแหล่งค้าส่งสินค้าเมืองกวางเจาศูนย์ค้าส่งของเล่น,กิ๊ฟช็อป และอื่น ๆ ท่านจะได้เลือกซื้อ / ชมสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดในราคาโรงงาน ***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***

  21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679

  23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

  ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ********************ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********************

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ท่านละ 32,900 บาท

  ***ไม่มีราคาเด็ก***

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท

  อัตราค่าบริการรวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน/ ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ รวม 120หยวนตลอดการเดินทาง

  สำรองที่นั่ง * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

  เอกสารวีซ่า

  1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว หรือ สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

  3. เอกสารกรอกขอมูลเพิ่มเติมตามท้ายโปรแกรม พิมพ์และแนบมากับพาสปอร์ต

  กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

  1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

  2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)

  3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท

  สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

  ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

  นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

  นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า

  นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

  เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  >> การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

  >> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

  >> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

  >> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

  >> อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

  >> กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

  >> ถ้าท่านไม่เดินทางตามรายการ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน)

  >> เมื่อท่านทำการชำระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102