***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน Kingdom of Xian 5 วัน 4 คืน บิน FD

  ราคา : 29900 - 32900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ซีอาน-สสานจิ๋นซี-โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองโบราณ-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง ลั่วหยาง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์+โชว์กังฟู-ศาลเจ้าอวนอู-ถ้ำหลงเหมิน

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน Kingdom of Xian 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย

  กำหนดการเดินทาง 09 ? 13 // 23 ? 27 พฤษภาคม 57

  06 ? 10 // 20 ? 24 มิถุนายน 57

  11 ? 15 กรกฎาคม 57

  22 ? 26 สิงหาคม 57

  05 ? 09 กันยายน 57

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ-ซีอาน

  14.00 น. คณะพร้อมกันที่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 โดยสายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา เครื่องออก 30 นาที

  16.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองกวางเจา โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 588

  21.35 น. เดินทางถึงเมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN DING HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สองของการเดินทาง ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G2002 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) ***อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ

  07.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ออกเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง ด้วยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว350 กิโลเมตร/ชั่ว
  โมง หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทางและสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

  09.10 น. (เวลาโดยประมาณ) ถึงสถานีรถไฟ เมืองลั่วหยาง ซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน ซึ่งเคยตั้งเป็นเมืองหลวง สำรองมาหลายราชวงศ์ ดังนั้นจึงมีโบราณวัตถุและโบราณสถานมากมายในตัวเมืองและบริเวณรอบๆเมืองลั่วหยาง ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำฮวงเหอ มีเนื้อที่ 1,000 กว่าตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเติงฟง เมืองเล็กๆที่มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้จากลั่วหยาง 160 กิโลเมตร เมืองเติงฟงเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน)

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเส้าหลิน สร้างในสมัยเว้ย และในปี ค.ศ. 527 พระอินเดียตะโม (ตั๊กม้อ ภาษาแต้จิ๋ว) ได้มาเผยแพร่พุทธศาสนามหายานในวัดแห่งนี้ ถือเป็นปฎิมประธานพุทธศาสนานิกายชน ภายในวัดมีซุ้มประตู ห้องรับแขก เก๋ง ตะโม ตำหนักเสือขาว วิหารจ้าว และภายในวิหารพระพันรูป ภาพวาดฝาผนัง 500 อรหันต์ และพระ 13 องค์ ช่วยพระเจ้าถัง (หลี่ซื่อหมิน) กู้ชาติทางด้านตะวันตกของวัดเป็น ป่าดงเจดีย์ ซึ่งบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสองค์สำคัญของวัด จากนั้นนำท่านชมการแสดงกังฟู ที่มีชื่อเสียงของวัดเส้าหลิน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW CYGNUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สามของการเดินทาง ลั่วหยาง ? ถ้ำหลงเหมิน ? ศาลเจ้ากวนอู ? เมืองหลิงเป่า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำชมมรดกโลก ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของประเทศจีน บนภูเขาเต็มไปด้วยถ้ำกุติ เปรียบเสมือนรังผึ้ง บนภูเขามี 2100 ถ้ำและกุติ รูปแกะสลัก 1 แสนกว่ารูป ศิลาจารึก 3 พัน 6 ร้อยกว่าประโยค เจดีย์ 400 กว่าองค์ ปัจจุบันถ้ำหลงเหมินสือคูได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.2001

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย หลังอาหารนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนจากนั้นนำท่านสู่เมืองหลิงเป่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองหลิงเป่า? ซีอาน?สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้? ตลาดหอกลอง หอระฆัง-
  ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซีอาน จากนั้นนำท่านชมสุสานทหารม้าจิ๋นซี กองทัพนักรบรูปปั้นดินเผาและทหารม้า ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งถูกค้นพบอย่างบังเอิญโดยชาวนาที่มาทำการขุดบ่อน้ำ และได้ขุดพบรูปม้าและรูปขุนศึกขนาดเท่าของจริงเหล่านี้ และนักโบราณคดีได้มาทำการขุดค้นขึ้นมาจากสุสานได้ราว 7,000 ชิ้น และได้ทำการจัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการ ทางด้านบนของพื้นที่ที่ขุดพบ รูปปั้นเหล่านี้ถูกจัดวางตามอย่างกองทัพในขณะออกศึกเรียงหน้ากระดาน แถวละ 11 นาย โดยมีขนาดเท่ากันหมดสูง 5 ฟุต 6 นิ้ว แต่หน้าตาของรูปปั้นล้วนแตกต่างกันทั้งสิ้น โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 1979

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย พาท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ ชิมเกี๊ยวน้ำซีอานอันเลื่องชื่อ แบบฉบับชาวซีอาน หลังจากนั้นนำท่าน ชมการแสดงโชว์อันสวยงามตระการตาสมัยราชวงศ์ถัง

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN DING HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง ซีอาน-กำแพงเมืองโบราณ-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดลามะ-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ต้าเอี้ยนถ่า หรือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมสถานที่ที่พระถังซัมจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านอาราธนาพระคัมภีร์และเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวไว้ว่าเคยมีฝูงหงส์บินผ่านสถานที่แห่งนี้ หงส์ตัวหนึ่งพลัดตกลงมาปีกหักตาย ณ ที่นี้ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่เห็น จึงเกิดความประหลาดใจพร้อมกับตกใจ อีกทั้งเข้าใจว่าหงส์ก็คือพระโพธิสัตว์จึงได้ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อระลึกแก่หงส์ดังกล่าว เจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปร่างตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างประเทศจีน จากนั้นนำท่านชมกู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน นำท่านเลือกซื้อหยกเป็นของฝากล้ำค่า ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สุกี้

  บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ไปอยู่ธิเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอันและได้

  สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง

  จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  22.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 588

  01.40 น.+1 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

  ?????????????

  หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, นวดฝ่าเท้า, บัวหิมะ, ผ้าไหม,ของพื้นเมืองซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง 09 ? 13 // 23 ? 27 พฤษภาคม 57

  06 ? 10 // 20 ? 24 มิถุนายน 57

  11 ? 15 กรกฎาคม 57

  22 ? 26 สิงหาคม 57

  05 - 09 กันยายน 57

  กำหนดการเดินทาง 09 ? 13 พฤษภาคม 57// 11 ? 15 กรกฎาคม 57

  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) 32,900 บาท

  ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 3,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง 23-27 พฤษภาคม // 06 ? 10 // 20 ? 24 มิถุนายน //

  22 ? 26 สิงหาคม // 05 ? 09 กันยายน 57

  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) 29,900 บาท

  ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 3,500 บาท

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 ก.พ.57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  -โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นลงตามราคาของสายการบิน เพราะราคาที่เสนอนี้เป็นราคาเริ่มต้น และจะยื่นยันราคาที่แท้จริงอีกครั้ง ณ วันจองและจ่ายมัดจำ

  อัตรานี้รวม

  ? ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ สายการบินแอร์ เอเชีย (Air Asia)

  ? ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ? ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ? ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  ? ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  ? ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ? ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ? ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  x ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  x ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง

  x ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  x ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  x สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

  x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  x รายการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ หากภายใน 3 วันไม่มีการชำระค่ามัดจำถือว่ายังไม่คอนเฟริมที่ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

  การยกเลิก

  q กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  q ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  q บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  q บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  q หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  q รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  q ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  q กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  q มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิเช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102