***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน บิน DM

  ราคา : 39900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม :  ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”  นำท่านชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอะ”  สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด  นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน เอเชียน แอร์

  วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ- ชิโตเซ่

  22.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตึก 1 อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น3ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียนแอร์ หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินสัมภาระ

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  * กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  * วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]

  * หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

  หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1ชั่วโมง

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมง.... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย2ชั่วโมง)

  วันที่สอง หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล —

  บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิโนโบริเบ็ทสึ (-/กลางวัน/ค่ำ)

  01.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเชียนแอร์เที่ยวบินที่ DMxxxบริการอาหารและเครื่องดื่มใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง อิสระพักผ่อนบนเครื่อง

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมง.... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย2ชั่วโมง)

  09.45น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรแ ละตรวจคนเข้าเมือง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ(Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง ... ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบำพื้นเมือง”พร้อมชม “บ้านจำลอง”และ “พิพิธภัณฑ์”ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)Japan Set

  หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า”สู่ “ภูเขาไฟอุสึ(Mt. Usuzan)(ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ... ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486ทำให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง(Mt. Showa shinzan)... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง... จากนั้นนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ำตาล”พันธุ์หมีที่หาได้ ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย... แล้วนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ”หรือ “หุบเขานก”บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมือง “โนโบริเบ็ทสึ”เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย พร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ“โอนเซ็น(Onsen)น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) ลิ้มลองเมนูพิเศษขาปูยักษ์ รสเลิศ

  ที่พัก : APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า

  http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/04_resort-sapporo/

  ^_^หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์“การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen)น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

  วันที่สาม โอตารุ — พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต - สวนโอโดริปาร์ค —ถนนคนเดิน ทานุกิ โคจิ & ซึซึกิโนะ — ซัปโปโร่ (เช้า/กลางวัน/อิสระ มื้อค่ำ)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)

  นำท่านออกเดินทางสู่“เมืองโอตารุศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น... ถึงเมือง“โอตารุ”เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส... นำท่านแวะชม“คลองโอตารุที่มีความยาว1,140เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ. 1920ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมื องโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม... จากนั้นนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”ท่า นจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี”รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต”การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม”สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)หม้อไฟร้อนๆกับน้ำชุปรสชาติต้นตำหรับ Shabu Shabu

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต”สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม”คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต”มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทำช็อกโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถทำได้...จ ากนั้นนำท่านเดินทางสู่“สวนโอโดริ” เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง105เมตรและยาวถึง 3.8กิโลเมตรสีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง147.2เมตรภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอกน้ำพุและประติมากรรมเป็นชิ้นๆตั้งประดับอยู่และทุกปีในฤดูหนาวณสถานที่แห่งนี้เป็นที่จักงานเทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการนำหิมะมาสลักแป็นรูปต่างๆอันเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก ... แล้วนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130ปี ของเมืองซัปโปโร“ทานุกิ โคจิ”ที่มีความยาวกว่า 900เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ...จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน “ซึซึกิโนะ”ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมายเช่น ร้าน Big Cameraจำหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ร้าน100เยนร้าน UNIQLOขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo... ถนนในซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเม็งซึ่งแหล่งที่ขึ้นชื่อ คือ “Ramen Yokocho”หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า “ตรอกราเม็ง”ศูนย์รวมร้านราเมนที่ขึ้นชื่อที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ว่าร้านไหนอร่อย จากจำนวนคิวของลูกค้าที่รออยู่

  ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***

  ที่พัก: โรงแรมมอนเทอเร่ย์ ซัปโปโร(Hotel Monterey Sapporo)หรือเทียบเท่า

  http://www.hotelmonterey.co.jp/en/htl/sapporo/

  วันที่สี่ ฟุราโน่ - โทมิตะ ลาเวนเดอร์ ฟาร์ม - เมืองบิเอะ - ศาลเจ้าซัปโปโร — อดีตที่ว่าการรัฐบาล

  หอนาฬิกามิตซุยเอ้าท์เล็ต- ซัปโปโร่

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม(5)

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่”เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่“ฟาร์มโทมิตะ”ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สีสันสดใส ... ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล(พ.ค. ดอกป๊อปปี้ / มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศ) ... ในฤดูร้อนสำหรับฮอกไกโดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม แต่ช่วงที่สวยที่สุดคือเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบานและส่งกลิ่นหอม โดยท่านจะได้เดินชมทุ่ง

  ดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก... อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อ “ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์”มากมายตามอัธยาศัย... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโดที่ได้ชื่อว่า Small Town Of The Most Beautiful Hills ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เรียกกันว่า Patchwork ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง... โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ไมลด์เซเว่น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)อร่อยหยุดไม่อยู่กับเนื้อย่าง BBQ Yakiniku Viking

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่“ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโรทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม... นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศอาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรั ฐบาลญี่ปุ่น ... จากนั้นนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ“ หอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878ปัจจุบันถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย ...

  สมควรก่เวลานำท่านช้อปปิ้งที่“มิตซุยเอ้าท์เล็ต” ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อ สิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นของเมืองภายใน แบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมายมีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคาอาทิเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้ากระเป๋านาฬิกาจากหลากหลายร้านค้าชั้นนำ

  ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อและค่ำอิสระตามอัธยาศัย***

  ***ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร***

  ที่พัก: โรงแรมมอนเทอเร่ย์ ซัปโปโร(Hotel Monterey Sapporo)หรือเทียบเท่า

  http://www.hotelmonterey.co.jp/en/htl/sapporo/

  วันที่ห้า ชิโตเซ่ — กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)

  09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย

  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

  15.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบินที่ DM XXX

  20.30 น. เดินทางถึงดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  หรือ

  1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

  เด็ก

  ไม่เสริมเตียง

  พักเดี่ยว

  วันบิน

  วันที่เดินทาง

  จันทร์

  30 มิ.ย. — 04 ก.ค.

  39,900.-

  38,900.-

  8,000.-

  พฤหัส

  03 - 07 กรกฎาคม

  39,900.-

  38,900.-

  8,000.-

  อาทิตย์

  06 - 10 กรกฎาคม

  39,900.-

  38,900.-

  8,000.-

  พุธ

  09 - 13 กรกฎาคม

  39,900.-

  38,900.-

  8,000.-

  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมันและค่าสกุลเงินเยน

  ราคาทัวร์รวม

  þค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

  þค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี.

  þค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ.

  þค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ.

  þค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน.

  þค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.

  þพิเศษ ประกันสุขภาพ เจ็บ ป่วย เข้ารักษาได้เลย ไม่ต้องอุบัติเหตุก็รักษาได้เลยครับ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  ราคาทัวร์ไม่รวม

  þค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

  þค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  þค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23กก.)

  þไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเว้น การยกเลิกวีซ่า)

  þค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2,000 เยน

  เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

  · กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่นพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง

  · ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 15-20 วันเท่านั้น (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  · การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

  · กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

  · เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  · ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน

  · บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

  · เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  · ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ

  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102