***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์อินเดีย จารึกธรรม บำเพ็ญบุญ (พักวัด) 8 วัน 7 คืน บิน E3

  ราคา : 29900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน ราคาสุดพิเศษเพียง 29,900 บาท นำท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบล นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ ณ. เมืองราชคฤห์ ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

   

  ทัวร์อินเดีย จารึกธรรม บำเพ็ญบุญ (พักวัด) 8 วัน 7 คืน

  โดยสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์

  กำหนดเดินทาง:ตุลาคม — ธันวาคม 2557

  วันแรก กรุงเทพฯ — ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

  07.00น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 7 เพื่อเช็คกรุ๊ปเดินทางของสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ (E3)

  11.00น. คณะออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย ด้วยเที่ยวบินที่ E3 333(รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

  12.30น* (เวลาท้องถิ่น)ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  และ ศุลกากร จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็น สะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ที่พระพุทธ เจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี่ดังนั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องมาประกอบกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาที่นี่ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ จากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเนรัญชรสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้

  ค่ำ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก วัดไทยพุทธคยารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัด จากนั้นพักผ่อนหรือสวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย

  หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที

  วันที่สอง ตำบลพุทธคยา — เมืองราชคฤห์ — เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา — ตำบลพุทธคา

  05.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารวัดไทย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ

  09.00 น. ขึ้นเขาคิชกูฎเพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนาณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง

  หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา) ชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่ พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม

  11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของวัดไทย

  บ่าย หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยก พระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15ค่ำเดือน 3พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาตมูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทาซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา

  เย็น ถึงเมืองพุทธคยา นำท่านเดินทางสู่วัดไทย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทย

  วันที่สาม ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทย

  หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอ

  13.00 น. เดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของวัดไทยสารนารถจากนั้น นำท่านไปกราบนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณ ป่าอิสิปตมฤคทายวันเมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศก ชนกลุ่มซากกุฏิกว่า 100หลัง และวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลานำชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ

  เย็น เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ตอนค่ำ นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย,ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทยสารนารถ

  พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก วัดไทยสารนารถ หรือ วัดจีน นานาชาติ

  วันที่สี่ เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี

  เช้ามืด รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยสารนาถ

  จากนั้น ออกเดินทางสู่กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (แบบกล่อง)

  เย็น จากนั้นนำชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ (25ชรรษา)บ้านท่านอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก,องคุลีมาลสถูป, วัดพระเชตะวันมหาวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับสำคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นนำท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า,กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ,พระสิวลีและพระสารีบุตรตามลำดับ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทยสาวัตถี

  พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักวัดไทยสาวัตถี

  วันที่ห้า เมืองสาวัตถี —ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยสาวัตถี

  เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 5ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล

  เที่ยง (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ นำท่านเข้าที่พัก วัดไทยลุมพินีพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ

  ห้องอาหารของวัดไทยลุมพินี จากนั้น ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปกราบนมัสการสถานที่สำคัญทางพุทธ ศาสนา คือสวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง22ฟุต4นิ้วและมีข้อความอย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่20แห่งรัชกาลของพระองค์(ประมาณพุทธ ศตวรรษที่ 3)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทยลุมพินี

  หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1ชั่วโมง 15นาที

  วันที่หก ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) —เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)

  เช้ามืด รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยลุมพินี

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของวัดไทยกุสินารา

  จากนั้น เดินทางถึงกุสินารานำท่านสู่สาลวโนทยานดินแดนแห่งการอาลัยสวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ผ่านซากวัดโบราณอันเป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ยังมีต้นสาละแม้จะปลูกขึ้นใหม่แต่ก็ดูร่มรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์นำท่านเข้าสู่...พุทธวิหารปรินิพพานสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานขนาดความกว้าง 23 ฟุต 9 นิ้วพระประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหน้าแสดงความหมดกังวล นี่คือพระพุทธองค์ของเราให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะ และนั่งเจริญภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นนำท่านสวดมนต์ ประทักษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดยสร้างค่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละคู่ (หรือต้นรัง)นั่นเอง จากนั้นนำท่านนมัสการมกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมัลละกษัตริย์ได้ยกรามย์-กา-คีลาอันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูป ณ ที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะนั่งเจริญภาวนา นับว่าเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น

  18.30 น. นำท่านเข้าที่พัก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทยกุสินาราจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่เจ็ด เมืองกุสินารา — เมืองไวสารี — ตำบลพุทธคยา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยกุสินารา

  06.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองไพสารี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานแวะวัดอโศกรามวัดที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สังคยานา พระไตยปิฎกครั้งที่3

  01.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

  หลังรับประทานอาหารอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะผู้เดินทางสู่ตำบลพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง

  18.00 น. คณะผู้เดินทางถึงพุทธคยานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักวัดไทยพุทธคยา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของวัดไทย

  วันที่แปด ตำบลพุทธคยา — กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทย

  นำท่านชมบ้านนางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมยุปายาส ชม สถานที่ลอยถาด กลางสายน้ำอยู่ตรงข้ามที่ตรัสรู้ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา

  13.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ E3 334

  18.00น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

  ********************************************************************************************

  อัตราค่าบริการ

  วันที่เดินทาง

  ผู้ใหญ่

  ผู้ใหญ่+เด็ก

  (มีเตียง)

  11-18 ตุลาคม 57

  29,900

  29,900

  18-25 ตุลาคม 57

  29,900

  29,900

  25ต.ค. — 1พ.ย. 57

  29,900

  29,900

  1-8 พฤศจิกายน 57

  29,900

  29,900

  8-15 พฤศจิกายน 57

  29,900

  29,900

  15-22 พฤศจิกายน 57

  29,900

  29,900

  22-29 พฤศจิกายน 57

  29,900

  29,900

  29พ.ย. — 6 ธ.ค. 57

  29,900

  29,900

  6-13 ธันวาคม 57

  29,900

  29,900

  13-20 ธันวาคม 57

  29,900

  29,900

  20-27 ธันวาคม 57

  29,900

  29,900

  27ธันวาคม — 3 มกราคม 58

  29,900

  29,900

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  üค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป - กลับ กรุงเทพ — พุทธคยา

  üค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย

  üค่าภาษีสนามบินประเทศเนปาล/ อินดีย

  üค่าห้องพักปรับอากาศห้องละ2-3 ท่าน

  üค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ

  üค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ

  üค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ

  üค่าประกันการเดินทาง

  üอัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน

  ค่าบริการไม่รวม :

  û ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

  û ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

  û ไม่รวมค่าทริปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง

  û ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน

  û ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ตามอัธยาศัย

  û ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

  û ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

  û ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

  û ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20กิโลกรัมต่อท่าน

  û ค่าภาษีเชื้อเพลิงของสายการบินในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102