***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงคาน 3 วัน ออกเดินทางได้ทุกวัน

  ราคา : 4,200 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ ด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก แก่งคุดคู้ ภูทอก

   

  สนุกสุขใจ ม่วนซื่นริมโขง “เชียงคาน”

  ภูเรือ ด่านซ้าย แก่งคุดคู้ ภูทอก

  วันแรก กรุงเทพฯ

  22.00น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับ

  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.เลย

  วันที่สอง ภูเรือ – ด่านซ้าย- พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ชาโต้ เดอ เลย - เชียงคาน

  05.30น. อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ

  ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัจจะและไมตรี ซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก

  10.30น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน สนุกสนานกับการบรรยายจากยุวมัคคุเทศก์

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ

  14.30 น. แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

  16.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พักบรรยากาศสุดโรแมนติคแห่งเมืองเชียงคาน

  17.30 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง ยามเย็น ชมอาทิตย์ยามอัสดงกลางเมืองเชียงคาน

  19.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ด้วยเมนูปลาแม่น้ำโขงเมืองเลย

  หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนคนเดินริมโขง ที่มีร้านค้าน่ารักในแบบของเชียงคาน

  วันที่สาม ภูทอก-แก่งคุดคู้-สวนหินผางาม-กรุงเทพ

  05.30น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ตลาดเช้าเชียงคาน เมนูที่ทุกคนต้องลองชิมคือปาท่องโก๋ยัดไส้ ของขึ้นชื่อเมืองเชียงคาน

  09.00น. ได้เวลาเช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน

  12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

  15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

  20.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครราชสีมา (มื้อที่ 6)

  23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

  -------------------------------------

  อัตราค่าบริการ ขั้นต่ำ 8 ท่านต่อ 1 ตู้ คณะส่วนตัว สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 3,600 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

  ***หมายเหตุ เด็กมีเตียงเสริมคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D - ค่าที่พัก 2คืน (พักรีสอร์ท 2คืน ห้องละ 2-3ท่าน)

  - ค่าอาหาร 6มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

  - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย รองเท้าแตะ,ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย,ถุงกันน้ำ,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด

  กล้องถ่ายรูป,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 1.) กรุณาจองมัดจำ 30%ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102