***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม 11 วัน โดย CZ

  ราคา : 67,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เที่ยวจีน เจาะลึกเส้นทางสายไหมแบบครบสูตร อูรู่มูฉี ทูรูพาน หุบเขาเปลวเพลิง ต้าปานเฉิน ตุนหวง เจียยีกวาน หลันโจว มรดกโลกถ้ำโมกา เขาทรายร้องไห้

   

  เจาะลึกเส้นทางสายไหม

  อูรูมูฉี-ทูรูพาน-หุบเขาเปลวเพลิง-ต้าปานเฉิน - ตุนหวง
  เจียยีว์กวาน-หลันโจว-มรดกโลกถ้ำโมเกา-เขาทรายร้องไห้

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ— กวางเจา — อนุสาวรีย์ห้าแพะ — ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว

  06.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  08.40 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 362

  12.20 น. ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ

  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกวางเจา นำท่านเข้าถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา อนุสาวรีย์ห้าแพะ ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงเมืองกวางเจาได้รับพรจากเทพเจ้า ให้แพะ 5 ตัวนี้มาที่เมืองกวางเจาเพื่อสร้างความเจริญและความชุ่มชื้นแก่ชาวเมืองเพราะเมืองกวางเจาในอดีตกาลนั้นเป็นเมืองกสิกรรม และหลังจากที่ทำให้เมืองกวางเจาเจริญแล้วแพะทั้ง 5 ตัวนี้ก็ได้กลายเป็นหินและถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านถือเป็นแพะศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะรูปปั้นจะเป็นแพะคาบรวงข้าวไว้ในปาก ทำจากหินทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 120 ก้อน ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเยี่ยชิ่ว

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ร้านโจวเฉิงหรือร้านเมืองโจ๊ก 100 ปี ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองกวางเจา อาทิเช่น โจ๊กไข่เยี่ยวม้าหมู ก๊วยเตี๊ยวผัด ติ่มซา ที่เลิศรส .. หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่วให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายอาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ เป็นถนนคนเดินที่มีหนุ่มสาวมาพบปะกันที่นี่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นถนนยอดนิยมเพราะทั้งสายของถนนนี้มีทั้งร้านค้าต่างมากมายและร้านอาการที่มีชื่อเสียงที่กวางตุ้งก็มาตั้งอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากถือเป็นตลาดและย่านของนักชิมและนักช้อปด้วย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สอง กวางเจา —หลันโจวเขื่อนหลิวเจียเสีย —ล่องแม่น้ำหวงเหอ —วัดปิ่งหลิง —มารดาแม่น้ำเหลือง - สุ่ยเฌอ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา

  08.45 น. บินลัดฟ้าสู่นครหลันโจว โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 3205

  11.40 น. ถึงสนามบินหลันโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง หลันโจว

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วม จัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่กสิกรรม ครอบคลุมบริเวณ 3 มณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยค) โดยเรือเร็ว (* รวมค่าเรือแล้ว ) ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่ง ชมวัดปิ่งหลิงซื่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย

  ชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมด 183 ถ้ำ สลักจากหินทรายเป็นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5 ชมความงดงามที่สุดแห่งอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิง” แล้วนำชมกังหันวิดน้ำ “สุ่ยเฌอ”

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม หลันโจวเมืองอู๋เว่ย—วัดขงจื๊อ- เมืองจางเย่

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋เว่ย นำท่านไหว้พระพุทธรูปที่ วัดขงเมี่ยว เป็นวัดที่สร้างจากความเชื่อของลัทธิเต๋าเป็นลัทธิที่มีความสำคัญเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีนในสมัยนั้น โดยผู้นำลัทธิเต๋าได้แก่ ขงจื๊อ หรือ ขงเมี่ยว นั่นเอง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญ

  อย่างมากในเส้นทางสายไหม ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องที่เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZHANG YE JIA HENG HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ จางเย่ — วัดหม่าถีซื่อ — ต้าฝอซื่อ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าวัดหม่าถีซื่อ วัดทิเบตสร้างโดยการเจาะภูเขาทั้งลูกและมีรอยประทับของเกือกม้าเทวดา(สัญลักษณ์ของวัด)

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชมวัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ34.5เมตรและ ด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZHANG YE JIA HENG HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า จิ๋วเฉวียน — เจี่ยยวี่กวน — เสี้ยนปี้ฉางเฉิง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ เมืองจิ๋วเฉวียน เมืองเส้นทางสายไหมตะวันตก ชมสวนสาธารณะจิ่วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ่วเฉวียน ที่ขุนพลล้วนชีปิง ดื่มฉลองชัยศึกซวงหนู ชมหอระฆัง หอกลอง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยวี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศต่างๆในอดีต นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตรและ ยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัยซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอก

  ของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”

  ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “เสียนปี้ฉางเฉิง” ความอัศจรรย์ของกำแพงที่สร้างขึ้นตามยอดภูเขาสูงชันนำท่านชมโรงงานผลิตแก้วจันทร์จรัสแสง ซึ่งผลิตจากหินหยกชื่อดังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบนเส้นทางสายไหม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่หก เจียยวี่กวน — ตุนหวง — ถ้ำมอเกาคู — เจดีย์ม้าขาว

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง โอเอซีสบนเส้นทางสายไหมเป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงโดยรถโค้ช (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ชม ถ้ำมอเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “มอเกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสี บนผนังสวยงาม มีพระพุทธ รูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่ กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ1,000ปี จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ม้าขาว ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ DUN HUANG JIN YE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด ตุนหวง — หมิงซาซาน —สระน้ำวงพระจันทร์สุสานกษัตริย์ฮามี่- ฮามี่

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  นำท่านสู่เนินทราย“หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตรทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทรายท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้องเสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (*รวมค่าขี่อูฐเที่ยวทะเลทรายครึ่งชั่วโมง) สมควรแก่เวลาแล้วนำทุกท่านชมหัศจรรย์ สระน้ำวงพระจันทร์(รวมค่าขี่อูฐแล้ว) บ่อน้ำผุดที่ไม่มีวันเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮามี่ (4.30ชั่งโมง)มณฑลซินเจียงซึ่งในอดีตเป็นประเทศซียี่รวบรวมจากประเทศเล็กๆ36ประเทศเป็นมณฑลซินเจียงผ่านประตูชัยซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูชัยประเทศฝรั่งเศส จากนั้นชมสุสานกษัตริย์ฮามี่ภายในสุสานจะรวบรวมหลุมศพของราชวงศ์ต่างๆ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พักพัก HAMI JIAGEDA HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่แปด ฮามี่ — สุสานไคซือ - ซันซันอดีตประเทศโหลวหลั่น —เมืองโบราณโหลวหลั่น (เมืองแพะเมืองผี)

  - คู่มู๋ถ่าเก๋อ (ทรายแกะสลัก) - ถูรู่ฟาน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  นำท่านเข้าชม สุสานไคซือ เป็นสุสานของนักศาสนาอิสลามของเมกกะ หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองซันซันอดีตเป็นประเทศโหลวหลั่นระหว่างทางท่านจะได้ถ่ายรูปกับซากเมืองเก่าโบราณของประเทศโหลวหลั่นที่มีซากเก่าให้คงเห็นอยู่บ้าง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชม คู่มู๋ถ่าเก๋อ เป็นหินทรายแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซึ่งหินทรายหน้าคนนี้จะแกะสลักหน้าคนที่ชนะการแข่งขันเทศกาลขี่อูฐของคนซันซัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองถูรู่ฟาน

  เย็น เดินทางถึงเมืองถูรู่ฟาน เมืองโอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองของ 3 สิ่งที่เป็นที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียสเคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พักพัก TULUFAN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่เก้า เมืองโบราณเกาชาง — ภูเขาเปลวไฟ —ถ้ำพระพันองค์ —คานเอ๋อจิ่ง —สวนองุ่น —มัสยิดซูกงก่า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  นำท่านเข้าชมนำท่านไปนั่งรถลาชม ซากเมืองโบราณเกาชาง ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักรCHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนูเมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยแห่งอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน นำท่านชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ จากนั้นนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก กอร์ปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตรชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 ตัว

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านไปชม “คานเอ๋อจิ่ง”ระบบชลประทานใต้ดินของทูรูพาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน จากนั้นนำชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มัสยิดเอ๋อหมิ่น แล้วนำท่านไป ชมสวนองุ่น “ผู่โถวโกว” เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ TULUFAN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สิบ ทูรูพาน — อูรูมูฉี —เขาเทียนซาน —ทะเลสาบเทียนฉือ —ต้าปาจา - โชว์พื้นเมืองซินเกียง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

  เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉีโดยรถยนต์ (2 ชั่วโมง) และนำท่านชม เมืองจำลองต้าป่านเฉิน ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานมานานถึงตำนานสาวงามที่เมื่อเวลาถูกตาต้องใจชายใดแล้วจะนำสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่หนีไปกับผู้ชายที่ตนรักส่วนฝ่ายชายไม่ต้องทำงานเลยเพราะว่าฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายหาเลี้ยงด้วยตนเอง หลังจากนั้นผ่านโรงงานพลิตไฟฟ้าจากพลังลม ที่เมืองต้าป่านเฉิน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านชมความงามธรรมชาติป่าสนภูเขาหิมะสูงชันตัดกับสีฟ้าใสของมวลหมู่เมฆ (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ*รวมค่าบริการแล้ว) แล้วนำท่านล่องเรือใน ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลสัมผัสความงามของเขากั้นที่เหมือนการต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยือนสมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางเลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึก ทั้งมีดซินเกียง, พรมเปอร์เซีย ฯลฯที่ ตลาดต้าปาจา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงโชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YIN DU HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สิบเอ็ด อูรูมู่ฉี - กวางเจา - กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรู่มูฉี

  09.45 น. เหินฟ้าสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6887

  14.20 น. ถึงสนามบินกวางเจา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ

  16.00น. บินลัดฟ้าสู่ มหานครกรุงเทพฯโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 363

  17.55น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  *******************************

  กำหนดการเดินทาง

  วันที่

  ผู้ใหญ่

  เด็กพักกับ

  ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กมีเตียง

  + ผู้ใหญ่ 2 ท่านเตียง

  เด็กไม่มีเตียง

  + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  20-30 มิถุนายน 2555

  67,900

  67,900

  67,000

  66,500

  8,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ - รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น สิ้นค้าพื้นเมือง โรงงานผลิตแก้ว พรม ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทาง บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  - เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตราบริการนี้รวม

  -ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามรายการระบุ

  -ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

  -วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 4 วัน

  -ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ

  -อาหารตามที่ระบุในรายการ

  -จัดนำเที่ยวตามรายการ

  -หัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  -รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  -ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  -ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  -สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ

  - ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 220 หยวนต่อท่านตลอดการเดินทาง

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  กรณีคณะออกเดินทางได้
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  การสำรองที่นั่ง 1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

  2.ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง15 วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

  11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด

  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2นิ้วถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

  4. ยื่นวีซ่าด่วน 1วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400บาท

  5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000บาท

  6. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ

  6.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท(ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2ใบ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

  6.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

  6.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,600บาท

  7. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102