***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน 5 วัน 4 คืน บิน KB

  ราคา : 49,999 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “วัดทักซัง” บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

   

  ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

  บิน KB

  วันแรกของการเดินทาง สุวรรณภูมิ — พาโร — ทิมพู

  04.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Drukair (KB) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินลัมภาระต่างๆแก่ท่าน

  06.50น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Drukair เที่ยวบินที่ KB141

  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)

  10.15น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นแต่ละท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดตรวจเช็คให้เรียบร้อย และออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพาโร

  ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดำรงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ..ความสุขอยู่ที่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ม..และความเป็นมิตรแก่ผู้คนทั้งโลก

  นำท่านชม พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซ่ง ป้อมปราการและวิหารหลวง แห่งเมืองพาโร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาน และเป็นผู้วางระบบการบริหารงาน และระบอบการเมืองของประเทศ พาโรซ่ง สร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรู ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ

  มี สะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธ์ ทอดผ่านข้ามแม่น้ำ สู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็นวัดที่มีควมเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ จากนั้นชม

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. นำท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ จากนั้น นำท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School)เป็นสถาบันงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรียนกำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏ ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล นำท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซ่งมหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู(วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิดทั้งวัน) ตาซิโซซ่ง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบัน ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองทิมพู River View Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สองของการเดินทาง ทิมพู — พูนาคา — วังดี

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา ( Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ. 1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น นำท่านแวะชม โดชูลาพาส สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3 , 150 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง อารามหลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิ โดร์จิ วังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงแต่เจ้าชายทุกพระองค์ ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และยังเป็นสถานที่ ที่ก่อนเข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง จากนั้น ร่วมกันปักธงแห่งโชคลาภ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 เมตร และท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง จากนั้นเดินทางต่อ สู่เมืองพูนาคา

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยู่บนยอดเนินใจกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์)จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวังดี นำท่านชม วังดีซอง (Wangdi Dzong)(อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Punatsgangchu หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง วังดี — ทิมพู — พาโร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติ “ทาคิน” ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษ ผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ซึ่งครั้งนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน จากนั้นนำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก และ ได้รับความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูป ให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏานให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang)จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านชม ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (ปิดเสาร์-อาทิตย์)) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วยหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณ ท่านจะได้ชมหนังสือภาพภูฎานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองพาโร

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร Tashi Namgay Resort หรือระดับเทียบเท่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก พร้อมชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ

  วันที่สี่ของการเดินทาง พาโร — พิชิตยอดเขา ทักซัง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  เมืองพาโร ( Paro) เป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส

  นำท่านออกเดินทางสู่ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ (Tiger Nest)หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต

  การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า เท่านั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัทฯล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขา และมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะนำนักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ยัง วัดทักซัง ด้านใน นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงาม ของธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง

  บ่าย นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

  จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย ตลอดจนถึง ตราไปรษณีย์ที่สวยงามเก่าแก่มากมาย

  จากนั้นเพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร Tashi Namgay Resort หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง พาโร-กรุงเทพ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  11.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB126

  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)

  16.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

  อัตราค่าบริการ

  ราคาผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน / ห้อง) 49,999 บาท

  ราคาเด็ก เสริมเตียง (พัก กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,999 บาท

  ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง (พัก กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,999 บาท

  พักเดี่ยว 6,900 บาท

  สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาตั๋วเครื่องบิน หรือ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน

  ** ขอสงวนสิทธิ์ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องเพิ่มเงิน**

  อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  ค่ารถนำเที่ยวภายใน ภูฎาน / ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ / ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง

  ค่าวีซ่าภูฏาน

  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองวงเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท และ ในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

  (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยที่อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

  อัตรานี้ไม่รวม

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์

  ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.

  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์

  ค่าอาบน้ำแร่หิน

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ 3 %

  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย + คนขับรถท้องถิ่น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102