***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน มหานครซีอาน..กองทัพทหารม้าดินเผา 5 วัน 4 คืน บิน FD

  ราคา : 29,900.- 30,900. บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – สุสานทหารม้าจิ่นซีฮ่องเต้ – อิสระช็อปปิ้งถนนคนเดิน กำแพงเมืองโบราณ - จัสตุรัสหอกลองหอระฆัง - วัดลามะ ลั่วหยาง แกะสลักหน้าผาถ้ำหลงเหมิน – วัดเส้าหลิน – โชว์กังฟู ซานเหมินเสีย – ศาลเจ้ากวนอู

   

  มหานครซีอาน..กองทัพทหารม้าดินเผา 5 วัน 4 คืน

  บิน FD

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน– วัดลามะ – จัตุรัสหอกลอง – ถนนซีต้าเจีย – จัตุรัสหอระฆัง

  07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย แอร์เอเซีย (FD)พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  09.30 น. นำท่านบินตรงสู่มหานครซีอาน เที่ยวบินที่ FD 2568(บริการอาหาร และน้ำดื่มบนเครื่อง)

  14.35 น. เดินทางถึง เมืองซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน นำชม วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวัดนี้จะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางสำหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านส่านซีเข้าสู่วังหลวงปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้า วัดลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและสร้างวิหารเพิ่มหลายครั้งครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทำให้สวยงามใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอเค่อร์เช่นปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบน ถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆังหอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

  พักที่ SKYTEL HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง-เมืองเติ้งฟง -วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) –ป่าเจดีย์ -โชว์กังฟู

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

  10.05-12.30 น. นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง GT2004 (350 ก.ม./ชั่วโมง)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเติ้งฟง(หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย นำท่านชมวัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู”ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลินชมหมู่เจดีย์กว่า 200องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า

  จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงกังฟูอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

  พักที่ PEONY HOTEL (4ดาว)หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู – เมืองซานเหมินเสีย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถไฟฟ้า) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตรเป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตรโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตรองค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

  นำท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยตำหนักสามตำหนัก ตำหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ภายใน ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวเรียงรายสองข้างทาง ที่บริเวณตำหนักใหญ่ มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนที่เคารพนับถือสักการบูชา ตำหนักที่สอง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลัวหยาง ตามเรื่องของสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า “กวนหลิน” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซานเหมินเสีย เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า “ ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ ” เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมของจีน ซึ่งมีอายุมากกว่า 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว อดีตเคยเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่งและเป็นเมืองคัญในราชวงศ์ ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(7)

  พักที่ ZI JIN GONG HOTEL หรือ เทียบเท่า

  วันที่สี่ ซานเหมินเสีย - กองทัพทหารม้าจิ๋นซี – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – อิสระช็อปปิ้งถนนคนเดิน – โชว์ราชวงศ์ถัง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)

  นำท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

  นำท่านแวะชมร้านผ้าไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ อิสระช็อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(10)(**ชวนชิมเกี้ยวน้ำนานาชนิด รูปแบบชาวซีอาน**)

  พร้อม ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

  พักที่ SKYTEL HOTEL(4ดาว) หรือ เทียบเท่า

  วันที่ห้า กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ร้านหยก – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเยี่ยนถ่า) – สนามบินซีอาน -

  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)

  นำท่านชมกู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน จากนั้นพาท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ ไปยู่ธิเบตได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอัน และได้สร่างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต นำท่านแวะชมร้านหยกที่มีค่าของจีน นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเยี่ยนถ่า) วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) **อาหารไทย** แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินซีอาน

  15.25น. อำลาเมืองซีอาน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD2569(บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง)

  18.40น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพฯ...

  ***************************************************************

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

  โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีเซียะ

  ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

  อัตราค่าบริการ

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ

  2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (ระดับ 4 ดาว)

  3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน

  4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

  6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

  7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

  8. ฟรีน้ำดื่มบริการบนรถ ท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

  9. ฟรีกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) ต้องชำระเอง

  1. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  4. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย

  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัท

  ทัวร์เท่านั้น

  7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 30 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102