***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์อินเดีย เจาะลึกแคชเมียร์ เดลลี 6วัน5คืน บินAI

  ราคา : 38900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : สัมผัสหิมะ ยลความงามของเทือกเขาหิมาลัย เจาะลึกสวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ แดนสวรรค์บนพื้นปฐพี เดลลี กุลมาร์ค โซนามาร์ค ฤดูกาลท่องเที่ยวมีนาคม-ตุลาคม 6 วัน 5 คื

   

  ทัวร์อินเดีย เจาะลึกแคชเมียร์ เดลลี 6วัน5คืน

  บินAI

  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –เดลลี

  06.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณ ISLAND-Wสายการบิน AIR INDIAN (AI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ

  08.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลีโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333 Q

  11.55. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ชม วัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย

  พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศรษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ ช้อปปิ้งตลาดจันปาท ซื้อของที่ระลึกราคาแสนถูกฝากคนทางบ้าน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

  พักที่ COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่สอง เดลลี – แคชเมียร์

  เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่แคว้นจัมมู

  11.45น. เหินฟ้าสู่ เมืองกัลกัตตาโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 825 Q

  13.00 น. ถึง สนามบินเมืองศรีนาคา เมื่อรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ริมทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล เป็นเมืองที่มีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขา แคชเมียร์อยู่ที่ระดับความสูง1,730 เมตรมีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี นำท่านชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปีสวนนี้สร้างโดยอซาฟคานซึ่งงดงามไม่สามารถหาคำบรรยายได้

  ค่ำ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ พักที่ DELUXE HOUSEBOAT พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สาม ศรีนาคา – กุลมาร์ค

  เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าบนเรือ

  นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์) นำ ชมจามามัสยิด สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาลผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ชมเสาไม้จากต้นซีดาล กว่า 300 ต้น และ ชมมัสยิดดัสเกียร์ สร้างเพื่อระลึกถึงนักบวชชื่อ เปอร์ ดัสเกียร์ ภายในตกแต่งด้วยเปเปอร์ มาเช่ สีเขียวสวยสดงดงามยิ่งนัก

  ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

  พักที่ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ ศรีนาคา – โซนามาร์ค

  เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าบนเรือ

  นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไปตลอดทั้งเส้นผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ เช่น การขี่ม้าแคระเข้าไปจนถึงเชิงเขา หรือนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนแล้วปล่อยให้ลื่นลงมา (ค่าขี่ม้าและค่าเลื่อนไม่รวมในค่าทัวร์ ) หรือเดินเล่นเก็บภาพวิวแบบ 360 องศาตามอัธยาศัย

  ความงดงามของโปรแกรมมิได้อยู่ที่สถานที่เป็นจุดหมายปลายทาง หากแต่เป็นเส้นทางในการเดินทางที่พาจิตใจให้โบยบินดั่งผีเสื้อน้อยที่แสวงหาน้ำหวานให้กับตัวเอง

  ค่ำ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

  พักที่ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า ศรีนาคา – เดลลี

  เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าบนเรือ

  นำท่าน ล่องเรือชิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช ดอกไม้น้ำ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก

  11.00 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

  ได้เวลาพอสมควร อำลาดินแดนแห่งวิมานฟ้าใต้ขอบหิมาลัย ออกเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา

  13.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 826 Q(ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

  15.05 น. เดินทางถึง สนามบินเดลลี นำท่านชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง (ปิดทุกวันจันทร์)

  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  พักที่ COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่หก เดลลี – กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  ชม หอคอยกุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

  14.00น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 332 Q

  19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

  ซื่อสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา

  (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์อินเดีย

  • ค่าภาษีสนามบินทุกที่ ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 7 มกราคม 2555

  • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

  • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย

  • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป

  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋าวันละ 5 ดอลล่า รวม 6 วัน 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 300 บาทต่อท่าน

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

  • ค่าทำเอกสารผู้ถือบัตรต่างด้าว

  • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

  • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20กิโลกรัมต่อท่าน

  •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102